Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  osób uczestniczących w otwartym naborze prac do wystawy „Gdańsk 2020” 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urzędowy Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Instytutu Kultury Miejskiej – organizator Wystawy „Gdańsk 2020”, informuje: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email:  iodo@ikm.gda.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego naboru prac na wystawę „Gdańsk 2020” i upublicznienia ich na stronie internetowej Wystawy „Gdańsk 2020”, stronie internetowej IKM, ewentualnie innych wydawnictwach, materiałach informacyjnych, promocyjnych dotyczących Wystawy „Gdańsk 2020”. 
  3. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na promocji jego działalności. 
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast mogą być udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Administratora danych osobowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym projekty kulturalne i edukacyjne realizowane przez Administratora danych osobowych, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora danych osobowych, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora danych osobowych, a także podmiotom, z których usług Administrator danych osobowych korzysta do osiągnięcia celów określonych w punkcie 2.  
  5. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw/roszczeń z tytułu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 
  6. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;  
  7. Ma Pan/Pani prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie poprzez przesłanie korespondencji listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru, na podany w pkt 1 adres; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
  8. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przyjęcia Pana/Pani zgłoszenia w otwartym naborze prac na Wystawę. 
  10. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt 6 lub 7 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres wskazany w pkt 1.