Мурал Алеся Бялацкага адрамантаваны

Iнстытут гарадской культуры адрамантаваў мурал, прысвечаны актывісту беларускай апазіцыі Алесю Бяляцкаму. Праца на вул. Окопова нядаўна была знішчана антысеміцкімі і вульгарнымі надпісамі.

–  Інстытут гарадской культуры (Instytut Kultury Miejskiej) і горад Гданьск ладзяць шмат акцый салідарнасці з Беларуссю. Ва ўстанове мы спрабуем рэалізаваць мерапрыемствы па раўнапраўі. Таму я проста не магла дазволіць людзям, якія праходзяць міма месца, дзе знаходзіцца мурал, бачыць антысеміцкія і мізагіністычныя надпісы, – кажа каардынуючая рамонт працы Ганна Урбанчык з Інстытута гарадской культуры.

 Рэстаўрацыю выканала ініцыятарка і сааўтарка мурала Аляксандра Казлоўская, пісьменніца i журналістка з Гданьска.

– Мы вырашылі зафарбаваць хуліганскія надпісы, – кажа Аляксандра Казлоўска.

Бяляцкі – адзін з найважнейшых беларускіх апазіцыйных актывістаў, кіраўнік Праваабарончага цэнтра „Вясна”. Ён быў асуджаны на 4,5 гады турмы ў сваёй краіне. Мурал, звязаны з кампаніяй напісання лістоў у абарону палітвязняў Amnesty International, быў створаны ў Гданьску ў 2012 годзе.

У тым ліку дзякуючы акцыям салідарнасці Алесь Беляцкі быў вызвалены. Актывіст апазіцыі і яго сям’я падкрэслілі, наколькі важная падтрымка з боку Гданьска.

Аўтаркi і аўтары мурала: Аляксандра Казлоўская, Надзея Вярбоўская, Агата Еднач, Вольга Янкоўская, Кшэсімір Ягело

Пераклад на рускую, беларускую Алена Януковіч

Мурал Алеся Беляцкого отремонтирован

Институт городской культуры отремонтировал мурал, посвященный активисту белорусской оппозиции Алесю Беляцкому. Работа на ул. Окопова недавно была повреждена и испорчена антисемитскими и пошлыми надписями.

–  Институт городской культуры (Instytut Kultury Miejskiej) и город Гданьск организуют множество акций солидарности с Беларусью. В учреждении мы стараемся проводить мероприятия по равноправию. Поэтому я просто не могла позволить людям, проходящим мимо места, где находится мурал, увидеть антисемитские и женоненавистнические надписи,-говорит координирующая ремонт работы Анна Урбанчик из Института городской культуры.

 Реставрация  выполнена инициаторкой и соавторкой мурала Александрой Козловской, писательницей и журналисткой из Гданьска.

– Мы решили закрасить хулиганские надписи, – говорит Александра Козловская.

Беляцкий – один из важнейших активистов беларуской оппозиции, глава Правозащитного центра «Вясна». Он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в своей стране. Мурал, связанный с  кампанией  написания писем в защиту политических заключенных  Amnesty International, был создан в Гданьске в 2012 году.

В том числе благодаря акциям солидарности Алесь Беляцкий был освобожден. Активист оппозиции и его семья подчеркнули важность поддержки из Гданьска.

Авторки и авторы мурала: Александра Козловская, Надежда Вярбовская, Агата Еднач, Ольга Янковская, Кшесимир Ягелло.

Перевод на русский, беларуский Алена Янукович