DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI INSTYTUTU KULTURY MIEJSKIEJ 

Instytut Kultury Miejskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Kultury Miejskiej

Data publikacji strony internetowej: 12.03.2021 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.03.2021 

Status pod względem zgodności z ustawą: 

Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu narzędzia: NVDA, WAVE – Web Accessibility Evaluation Tool, Colour Contrast Checker, narzędzia deweloperskie przeglądarek Mozilla Firefox i Google Chrome. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  • brak napisów w niektórych video, które pojawiają się na stronie głównej 
  • nie wszystkie dokumenty zawarte na stronie są zgodne z zasadami dostępności 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.01 

Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 2021.03.16 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nie zawiera ona skrótów klawiaturowych, które wchodzą w konflikt z programami asystującymi. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynatorka ds. dostępności Monika Masalon, monika.masalon@ikm.gda.pl; tel. 664 972 955. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna 

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 

Instytut Kultury Miejskiej znajduje się w kamienicy przy ulicy Długi Targ 39/40. Dojście do wejścia głównego od ulicy Długi Targ posiada schody. Pochylnia umożliwiająca wjazd na wózku znajduje się z tyłu budynku, przy wejściu od podwórka, wjazd bramą od ulicy Kuśnierskiej (prostopadłej do ul. Długi Targ). Podjazd to mobilna rampa o udźwigu do 220 kg, w razie potrzeby rozkładana przez pracownika Instytutu Kultury Miejskiej lub pracownika ochrony budynku. W celu zamówienia rampy należy zadzwonić pod numer tel. (sekretariat): 58 760 72 16 lub napisać e-mail na adres: sekretariat@ikm.gda.pl. 

Powierzchnia wokół budynku jest nierówna, występuje kostka – tzw. „kocie łby” lub kostka granitowa.  

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne i windy znajdujące się w budynku spełniają wymogi dostępności. Na wszystkie istotne kondygnacje można dostać się za pomocą schodów i windy. 

  1. Opis pozostałych dostosowań, na przykład informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Przystosowaliśmy nasz budynek dla osób, które gorzej słyszą i noszą aparat słuchowy. W pomieszczeniu Punktu Informacji Kulturalnej założyliśmy specjalny sprzęt – pętlę indukcyjną, która usuwa szum i echo z pomieszczenia. Aby zadziałała, włącz swój aparat słuchowy na funkcję T (cewka). 

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Instytut Kultury Miejskiej nie posiada własnych miejsc parkingowych. Goście mogą korzystać z miejsc publicznych znajdujących się w pobliżu budynku. Budynek Instytutu Kultury Miejskiej znajduje się w strefie ograniczonego ruchu samochodów. Kierowcy posiadający Kartę Parkingową dla osób z niepełnosprawnościami mogą wjeżdżać do strefy ograniczonego dostępu.  

Informacje o parkowaniu w Gdańsku dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie: https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/parkowanie-osob-niepelnosprawnych,a,3248

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. 

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.