Postanowienia ogólne

 1. Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej w treści Regulaminu jako „IKM”) ma swoją siedzibę w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku (adres: ul. Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia budynku Kunsztu Wodnego udostępniane są na stronie internetowej: www.ikm.gda.pl.
 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które przebywają na terenie budynku siedziby Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniach na terenie IKM na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 3. Osoby przebywające na terenie IKM zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do poleceń pracowników/pracowniczek IKM, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ewentualną sprzeczność poleceń pracowników/pracowniczek IKM z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 4. Wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniach w budynku IKM zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących aktualnych zasad i wytycznych sanitarnych.
 5. W budynku – siedzibie IKM zabrania się:
  • zanieczyszczania i zaśmiecania terenu IKM oraz niszczenia mienia IKM i innych osób, w tym umieszczania plakatów lub ogłoszeń bez zgody Dyrektora/Dyrektorki IKM,
  • wnoszenia na teren IKM broni, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia,
  • wnoszenia alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających,
  • zachowania nieobyczajnego,
  • zakłócania spokoju innych osób przebywających na terenie IKM,
  • prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznych,
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych na terenie IKM lub przed wejściem do budynku IKM bez zgody Dyrektora/Dyrektorki IKM,
  • wnoszenia i wprowadzania na teren rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń oraz jeżdżenia na nich,
  • korzystania z papierosów elektronicznych,
  • spożywania posiłków w miejscach innych niż dozwolone (tj. poza terenem bistro). Spożywanie napojów alkoholowych jest dopuszczalne wyłącznie, jeśli są one dostarczane przez organizatora danej imprezy lub podmioty do tego upoważnione przez IKM w przestrzeniach i miejscach określonych przez IKM lub z nim uzgodnionych,
  • samowolnego włączania lub wyłączania oświetlenia oraz wstępu do pomieszczeń technicznych,
  • wejścia na wydarzenia biletowane, zamknięte lub do kina IKM bez ważnego biletu, zaproszenia, zgody organizatora/organizatorki wydarzenia,
  • fotografowania i filmowania na cele inne niż prywatne bez wcześniejszej zgody IKM.
 6. Nieprzestrzeganie przez osoby przebywające w IKM niniejszych zasad stanowi podstawę do żądania opuszczenia przez nie budynku IKM. W razie wyproszenia danej osoby z powodu nieprzestrzegania powyższych zasad tej osobie nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do budynku IKM w danym dniu.
 7. IKM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na jego terenie.
 8. Każdy, kto zauważy na terenie IKM pożar lub inne zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego lub mienia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym pracowników obsługi IKM. 
 9. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby przebywające na terenie IKM zobowiązane są do jego bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi IKM i ochrony, a po przybyciu straży pożarnej poleceniom kierującego działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
 1. IKM ma prawo do utrwalania przebiegu organizowanych przez siebie wydarzeń płatnych i bezpłatnych przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji.
 2. Uczestnik/Uczestniczka wydarzeń przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniach organizowanych przez IKM jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i/lub filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w celach statutowych IKM, dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji papierowej w Punkcie Informacji Kulturalnej IKM oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.ikm.gda.pl.

Zasady uczestnictwa w wydarzeniach oraz zwiedzanie sali z makietą

 1. Liczba osób, która może przebywać w poszczególnych przestrzeniach budynku siedziby IKM ze względów bezpieczeństwa jest ściśle limitowana.
 2. Jednorazowo w poszczególnych przestrzeniach może przebywać:
  1) Audytorium – na stojąco 300 osób, przy rozłożonej trybunie 178 osób;
  2) Sala Warsztatowa 1: 70 osób;
  3) Sala Warsztatowa 2: 70 osób
  4) Sala Warsztatowa 3: 25 osób
  5) Sala z makietą Gdańska: 55 osób.
 3. Zwiedzanie sali z makietą Gdańska odbywa się samodzielnie.
 4. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi IKM.
 5. Stanowiska z ekranami dotykowymi wokół makiety należy obsługiwać zgodnie z wyświetlanymi na ekranie komunikatami lub przekazaną ustnie instrukcją przez obsługę IKM w sali makiety.
 6. W przypadku korzystania ze stanowiska niezgodnie z jego przeznaczeniem lub komunikatami, odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu ponosi użytkownik/użytkowniczka lub jego przedstawiciel/przedstawicielka prawny/prawna albo opiekun/opiekunka.
 7. Zabrania się przekraczania linii makiety, jej dotykania lub niszczenia, o czym informują sygnały i komunikaty dźwiękowe.
 8. Wszelkie działania poza linią makiety są rejestrowane a następnie przesyłane emailem do administracji budynku IKM w celu dokumentacji zdarzenia i jego sprawcy/sprawczyni.
 9. Zabrania się siadania oraz stania na obudowie wkoło makiety.
 10. Wszelkie zauważone awarie, uszkodzenia czy wadliwe funkcjonowanie makiety lub innych urządzeń znajdujących się w sali makiety należy zgłaszać obsłudze IKM. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw.
 11. Za uszkodzenie makiety, wynikłe z winy zwiedzającego/zwiedzającej, ponosi on odpowiedzialność materialną. Wysokość roszczenia wobec sprawcy/sprawczyni uszkodzenia określa IKM, na podstawie kosztu przywrócenia/odtworzenia makiety do pełnej sprawności. Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni przedstawiciele/przedstawicielki lub opiekunowie/opiekunki.
 12. Zabrania się wstępu na salę z makietą Gdańska oraz na inne wydarzenia IKM osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osobom nieprzestrzegającym niniejszych zasad.
 13. Zabrania się wprowadzania psów na salę z makietą Gdańska i Audytorium (nie dotyczy psów-przewodników).
 14. Prawo wstępu na wydarzenie organizowane przez IKM (poza wydarzeniami, na które obowiązuje wstęp wolny) mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie, wejściówkę, akredytację wydaną przez IKM.
 15. Bilet upoważnia osobę posiadającą bilet do jednorazowego wejścia na wydarzenie.
 16. Dokonanie zakupu Biletu po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 17. IKM zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia z ważnych powodów takich jak siła wyższa, nagła choroba wykonawcy/wykonawczyni, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, energię cieplną, Internet, zakłócenia pracy instalacji wodno-kanalizacyjnej.
 18. IKM nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się nagłe, nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne będące poza kontrolą IKM, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na nadzwyczajne okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: kataklizmy jak powódź, pożary, huragan, żałoba narodowa lub lokalna, wprowadzenie stanu epidemii, strajki, działania wojenne lub działania organów państwowych i samorządowych.
 19. IKM w sytuacjach określonych w punktach 16 i 17 powyżej nie jest zobowiązana do zapłaty jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania. Ograniczenie to nie dotyczy zwrotu kosztów biletu w wypadku, gdy przyczyną odwołania wydarzenia są okoliczności leżące po stronie IKM.
 20. Po rozpoczęciu spektaklu teatralnego osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię pomimo posiadania ważnego biletu lub wejściówki. Nie otrzymają również zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety.
 21. Zabrania się wnoszenia i używania podczas wydarzeń wszelkich urządzeń, instrumentów lub innych przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić przebieg wydarzenia lub jego odbiór przez innych uczestników/uczestniczek, w tym wskaźników laserowych. 
 22. Na sali audytoryjnej w czasie trwania seansu filmowego obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń wyświetlanego filmu.
 23. Na salę audytoryjną dopuszcza się wnoszenie i spożywanie napojów z jednorazowych plastikowych/papierowych kubków z przykrywką oraz plastikowych butelek.
 24. Zabrania się spożywania posiłków oraz napojów w sali z makietą Śródmieścia Gdańska.
 25. Zabrania się niszczenia lub wynoszenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, wyposażenia IKM.
 26. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez siebie szkody na zasadach ogólnych.
 27. Zakupiony bilet stanowi indywidualną zgodę IKM na wejście na wydarzenie, która to zgoda może być cofnięta w każdej chwili z przyczyn związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa. IKM w szczególności zastrzega sobie prawo do:
  • wezwania uczestnika/uczestniczki wydarzenia lub osoby znajdującej się na terenie IKM do zaniechania zakłócania ładu lub porządku publicznego,
  • zażądania, w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w wydarzeniu, aby posiadacz/posiadaczka biletu opuścił teren wydarzenia i zastosowania odpowiednich kroków, aby zarządzenie zostało wykonane; dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik/uczestniczka zakłóca porządek publiczny, zachowuje się prowokacyjnie, agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Żądanie opuszczenia lub zakaz wejścia na wydarzenie upoważnia uczestnika/uczestniczkę do otrzymania jedynie zwrotu ceny biletu, jeżeli zgodę cofnięto przed wejściem na wydarzenie czy w jego trakcie.
 28. IKM przysługuje prawo do odwołania lub przerwania wydarzenia w każdym momencie, jeśli przedstawiciele/przedstawicielki IKM lub ochrony działającej na terenie IKM uznają, że wystąpiła taka konieczność z uwagi na dobro IKM, bezpieczeństwo uczestników/uczestniczek wydarzenia lub z uwagi na naruszenie niniejszego regulaminu.
 29. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia odwiedzających, IKM zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji wydarzenia. Z tego tytułu nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za bilet.
 30. Zwrot ceny biletów w sytuacjach określonych w Regulaminie wymaga okazania biletu i paragonu z kasy fiskalnej lub potwierdzenia jego zakupu przez stronę internetową lub w biletomacie.

Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż biletów odbywa się w Punkcie Informacji Kulturalnej, poprzez stronę internetową: www.bilety.ikm.gda.pl oraz w biletomacie usytuowanym na I piętrze budynku (tylko bilety wstępu do sali z makietą)
 2. IKM może czasowo wstrzymać sprzedaż biletów.
 3. Bilety wstępu są ważne wyłącznie w dniu i godzinach wskazanych na wydruku.
 4. Faktury za bilety wstępu wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem sprzedaży IKM.
 5. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.ikm.gda.pl oraz w Punkcie Informacji Kulturalnej.
 6. Bilety ulgowe przysługują studentom/studentkom (do 26 roku życia), dzieciom, uczniom/uczennicom, seniorom/seniorkom (60+), rencistom/rencistkom, osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom/opiekunkom– za okazaniem aktualnej, właściwej legitymacji.
 7. Bilety zniżkowe przysługują posiadaczom/posiadaczkom Karty Mieszkańca, Metropolitalnej Karty do Kultury, Karty Dużej Rodziny oraz innych kart wydanych lub honorowanych przez IKM. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej: www.bilety.ikm.gda.pl.
 8. Wszystkie ceny biletów zawierają należny podatek VAT.

Monitoring wizyjny i ochrona

 1. W IKM stosowany jest system monitoringu wizyjnego oraz ochrona fizyczna.
 2. Agencja realizująca zadania ochrony IKM upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa oraz egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Monitoring jest prowadzony na bieżąco, w trybie ciągłym, kontrolowany przez posiadającą stosowne uprawnienia agencję ochrony oraz jej upoważnionych pracowników/pracowniczek zapewniających ochronę obiektową. IKM zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z agencją ochrony.
 4. Obraz z kamer rejestrowany jest cyfrowo. Zapis z monitoringu może być wykorzystywany wyłącznie w celu ustalenia sprawców uszkodzeń przestrzeni, sprzętu, mebli, makiety, dewastacji lub innych czynów zabronionych.
 5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a w przypadku incydentu bezpieczeństwa dane z monitoringu mogą być przechowywane przez okres dłuższy, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Instytut Kultury Miejskiej ul. Targ Rakowy 11, 80 – 806 Gdańsk, e-mail: sekretariat@ikm.gda.pl
 7. Inspektor/Inspektorka ochrony danych IKM jest dostępny pod adresem e-mail: iodo@ikm.gda.pl
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób oraz ochrona mienia administratora danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 11. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 12. Odbiorcą/Odbiorczynią danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Reklamacje

 1. Każdej osobie odwiedzającej przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem IKM.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ikm.gda.pl lub listownie na adres siedziby IKM.
 3. IKM rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do odwiedzającego na adres podany przez niego w reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Wejście na teren IKM oznacza akceptację oraz podporządkowanie się zapisom niniejszego Regulaminu.
 2. IKM nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób zwiedzających, które nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu lub niestosujące się do uwag i zaleceń pracowników/pracowniczek IKM lub innych wyznaczonych przez IKM osób mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie budynku.
 4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.