Sieć kultury” to trzyletni program dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury. „Sieć kultury” jest częścią ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Instytut Kultury Miejskiej, w drodze konkursu, został regionalnym operatorem programu. Więcej informacji: www.sieckultury.pl.

W ramach programu organizowane będą, między innymi, warsztaty, spotkania, konkursy na realizację projektów edukacyjnych. Przeprowadzona zostanie również diagnoza edukacji kulturowej w regionie, dzięki której powstanie ogólnodostępna baza organizacji i osób aktywnych na tym polu. Budżet trzyletniego programu to 839 263 zł, w tym 627 400 zł dotacji Narodowego Centrum Kultury. Kwota 248 000 tysięcy złotych zostanie bezpośrednio przeznaczona na realizację, wyłonionych w konkursach, projektów edukacyjnych.

Program „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” składa się z czterech, ściśle ze sobą powiązanych, części: badawczej, integracyjnej, warsztatowej i konkursowej.

Część badawcza służy przede wszystkim diagnozie środowiska zajmującego się edukacją kulturową. Jednym z jej efektów będzie ogólnodostępna baza organizacji zajmujących się edukacją kulturową oraz edukatorów i animatorów kultury, która znajdzie się na stronie internetowej projektu.

Część integracyjna, poprzez spotkania informacyjne, giełdy inspiracji, seminaria, konferencje czy spotkania integracyjne ma stworzyć i wzmocnić sieci powiązań pomiędzy osobami zaangażowanymi w edukację kulturową, niezależnie od tego jaki typ organizacji reprezentują. Efektem tych działań ma być tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji i dzielenia się dobrym praktykami. To także przestrzeń do rozmowy o tym, jak rozumieć edukację kulturową.

Zadaniem części warsztatowej jest wsparcie edukatorów i animatorów w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Dotyczy to zarówno nowych narzędzi i metod pracy edukacyjnej, jak i ogólnych umiejętności związanych między innymi z zarządzaniem projektem, tworzeniem budżetu, promocją działań. Ponadto, będziemy zapraszać do udziału w programie mentoringowym.

Część konkursowa pozwoli na realizację własnych projektów poświęconych edukacji kulturowej, w które zaangażowani są przedstawiciele sfer kultury i edukacji. W konkursach mogą uczestniczyć osoby indywidualne oraz instytucje kultury, oświaty i organizacje pozarządowe.

Program Bardzo Młoda Kultura został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury. Celem wieloletniego programu jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – po jednym z każdego województwa.

Program „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” jest prowadzony przez Instytut Kultury Miejskiej w szerokim partnerstwie z organizacjami różnego typu.

Partnerzy „Sieci kultury”: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Fundacja Edukacyjna Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdański Teatr Szekspirowski, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot. Lista partnerów jest otwarta. Zapraszamy nowe organizacje do przyłączenia się do sieci.

Narodowe Centrum Kultury prowadzi działalność w zakresie promocji oraz rozwoju kultury polskiej, promuje nowoczesne standardy zarządzania w kulturze, wspiera rozwój kompetencji zawodowych pracowników sektora kultury, inicjuje, prowadzi i wspiera projekty badawcze, edukacyjne i kulturalne, skierowane do sektora kultury.

Instytut Kultury Miejskiej tworzy wydarzenia kulturalne w przestrzeni miejskiej, bada zmiany w kulturze, inspiruje do działania i wspiera sektor kultury w Gdańsku i regionie. Bacznie obserwujemy zmiany w komunikacji instytucji kultury, projektów i wydarzeń kulturalnych. Od roku 2016 IKM jest lokalnym koordynatorem programu „Sieć kultury” w województwie pomorskim.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”.

bmk_logo