Przygotowania do Kongresu Kultury Pomorskiej wchodzą w decydującą fazę. W marcu i kwietniu odbędzie się 18 obrad stolikowych,  a na dwa z nich Nowa kultura 20 marca i Polityki i strategie kulturalne 11 kwietnia zapraszamy do Instytutu Kultury Miejskiej.

 

Nowa kultura | spotkanie 20 marca godz. 17.30 | prowadzenie: Agata Bachórz, Krzystof Stachura

“Nowa kultura” to hasło, które pojawia się w ostatnich latach w różnych kontekstach, a  niekiedy jest używane jako pewien wytrych w refleksji nad stanem współczesnego uczestnictwa w kulturze.

Podczas obrad zastanowimy się, na ile decydenci i działacze pola kultury powinni adaptować się do zachodzących procesów, a na ile mogą je modelować lub wręcz zmieniać. Przedyskutujemy potencjał demokratyzujący nowej kultury, ale również – jej ewentualne działanie wykluczające w stosunku do niektórych jednostek i grup. Przyjrzymy się też temu, w jaki sposób “nowa kultura” może się wpisywać w ogólne cele pomorskiej polityki kulturalnej.

Zgłosz swój udział

Polityki i strategie kulturalne | obrady 11 kwietnia, godz. 11.00 | prowadzenie: Agata Bachórz i Krzysztof Satchura

W ostatnich latach sektor kultury w Polsce stał się polem intensywnych badań. Jego efektem są dziesiątki, jeśli nie setki analiz i opracowań, zwiększających wiedzę opinii publicznej na temat tego, jaka jest dziś polska kultura. Co ciekawe relatywnie mało uwagi w tych studiach poświęca się sferze, która ramuje logikę działań kulturowych, czyli polityce kulturalnej. Chcielibyśmy zastanowić się, z czego wynika to zaniedbanie i jakie są jego konsekwencje. W epoce myślenia o kulturze żywej i poszerzonej, gdy kulturze przypisuje się doniosłą rolę i społeczne znaczenie, słabość polityk kulturalnych świadczy o strukturalnej słabości całego systemu kultury.

Stawiamy tezę, że kultura nie jest ważnym elementem polityk rozwojowych w Polsce, często też traktuje się ją instrumentalnie, jako proste narzędzie do osiągania celów (przede wszystkim promocyjnych i edukacyjnych). Nie ma również jasności odnośnie tego, jak mógłby przebiegać proces tworzenia polityk kulturalnych, jacy aktorzy powinni być w nim uwzględnieni oraz co ma właściwie być jego zasadniczym efektem. Kluczowe znaczenie w dyskusji stolikowej będzie miało przemyślenie, jakie mogą być cele pomorskiej polityki kulturalnej, uwzględniającej aspiracje i potrzeby różnych aktorów społecznych (w tym: instytucjonalnych).

Zgłoś swój udział

Osoby prowadzące

Agata Bachórz – adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą uczestnictwa w kulturze, stylów życia i antropologii jedzenia. Prowadziła badania na temat podróży do Rosji i ich powiązań z polską tożsamością (Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży, Kraków: Nomos 2013). Kierowała zespołowym polsko-islandzkim projektem na temat powiązań czasu wolnego i mobilności. Od kilku lat jest również członkinią zespołu badań nad kulturą powołanego w Gdańsku we współpracy Instytutu Kultury Miejskiej, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach prac zespołu współtworzyła monografie na temat nowych modeli uczestnictwa w kulturze (2014), problemów środowiska artystycznego (2015) oraz hierarchii kulturowych (2016).

Krzyszof Stachura – socjolog i badacz społeczny. Adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel Ośrodka Badań i Analiz Społecznych. Jego głównymi obszarami zainteresowań są antropologia nowych technologii i praktyki uczestnictwa w kulturze. Publikował m. in. w “Kulturze Współczesnej” i “Przeglądzie Socjologii Jakościowej”. Członek zespołu badań nad kulturą powołanego w Gdańsku we współpracy Instytutu Kultury Miejskiej, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Uniwersytetu Gdańskiego. Współautor monografii poświęconych poszerzaniu się pola kultury (2012), nowych modeli uczestnictwa w kulturze (2014), problemów środowiska artystycznego (2015) oraz hierarchii kulturowych (2016). Członek Rady Kultury Gdańskiej przy Prezydencie Miasta Gdańska.

Harmonogram obrad stolikowych:

20.03 – Region I – Muzeum Zachodniokaszubskie

20.03 – Nowa kultura – Instytut Kultury Miejskiej

22.03 – Region II – Stacja Kultura w Rumi

23.03 – Region III – Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie

24.03 – Edukacja kulturowa i kulturalna – Uniwersytet Gdański

27.03 – Tradycja i dziedzictwo. Materialny i niematerialny dorobek kulturalny Pomorza – Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) Muzeum Narodowego w Gdańsku

28.03 – Sztuki wizualne – Akademia Sztuk Pięknych

29.03 – Literatura na Pomorzu – Uniwersytet Gdański

29.03 – Pieniądze i kultura – Pracodawcy Pomorza

30.03 – Muzyka alternatywna – SPATiF

31.03 – Kultura filmowa – Gdyńskie Centrum Filmowe

3.04 – Teatr i taniec – Teatr Wybrzeże

5.04 – Muzyka poważna – Nadbałtyckie Centrum Kultury

6.04 – Obywatele w kulturze – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku

7.04 – Kultura na wsi – Kaszubski Uniwersytet Ludowy

10.04 – Off, czyli poza instytucjami – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

11.04 – Polityki i strategie kulturalne – Instytut Kultury Miejskiej


Obrady stolikowe Kongresu Kultury Pomorskiej w IKM

Kongres Kultury Pomorskiej 2015 – 2017

Celem projektu jest stworzenie nowego pola dyskursu w przestrzeni publicznej. Podczas otwartych debat, z reprezentatywnym udziałem partnerów społecznych, poruszane będą problemy ważne dla kultury Miasta, Metropolii i Regionu. Uczestnikami spotkań będą akademicy, eksperci, przedstawiciele urzędów, instytucji kultury, mediów, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz indywidualni odbiorcy kultury i obywatele. Nowy model debaty budować będą również: ogólnodostępne materiały, relacja z wydarzenia i opracowanie wniosków.

W 2017 roku Kongres Kultury Pomorskiej został podzielony na II etapy. W pierwszym od 20 marca do 11 marca odbędą się obrady stolikowe. Natomiast II etapem będzie debata 24 kwietnia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Strona Kongresu Kultury Pomorskiej:  http://kongres.pomorzekultury.pl/