UrbCulturalPlanning to międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W Gdańsku i regionie w działanie UrbCulturalPlanning zaangażowany jest Instytut Kultury Miejskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Podmioty te wspólnie wypracują metody partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych.

Instytut Kultury Miejskiej odpowiedzialny jest za przygotowanie pakietu narzędzi umożliwiających pracę metodą planowania kulturowego oraz za organizację serii warsztatów poświęconych tej tematyce. Pierwszy cykl szkoleń odbędzie się już w dniach 25-27 marca w Gdańsku.

Oficjalny start programu UrbCulturalPlanning

Projekt oficjalnie zainaugurowany został podczas spotkania partnerów, do którego doszło w dniach 3-5 lutego w Rydze. Przedsięwzięcie poprzedziło 5 lat intensywnych prac przygotowawczych prowadzonych przez zaangażowane podmioty. Biorą w nim udział partnerzy z 7 państw: Łotwy, Danii, Norwegii, Finlandii, Polski, Niemiec i potencjalnie Rosji. Projekt jest współfinansowany z unijnego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) i potrwa od stycznia 2019 r. do czerwca 2021 r. Jego łączny budżet to 2 380 330 euro.

Miejskie innowacje społeczne napędzane przez mieszkańców

Wiele miast mierzy się obecnie z bezprecedensowymi zmianami społecznymi. Rośnie potrzeba działań wzmacniających zrównoważony rozwój i integrację społeczną, jednak zasoby sektora publicznego maleją lub ulegają stagnacji. Skuteczna odpowiedź na te wyzwania wymaga opracowania nowych narzędzi zaangażowania obywateli.

Sprawdzoną, wypracowaną w ciągu ostatnich 20 lat metodą wprowadzania miejskich innowacji społecznych, których motorem są mieszkańcy, jest planowanie kulturowe. UrbCulturalPlanning przekłada światową wiedzę z zakresu planowania kulturowego na realia krajów regionu Morza Bałtyckiego.

W ramach projektu planowana jest także popularyzacja tej wiedzy zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz toczącymi się pod egidą UNESCO pracami nad metodologią planowania kulturowego.

Wydarzenia w Gdańsku | UrbanLab 25-27 marca

 Organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej warsztaty UrbanLab poświęcone będą kolejnym etapom i zagadnieniom metody cultural planning. W dniach 25-27 marca odbędzie się w Gdańsku spotkanie poświęcone tematowi mapowania zasobów kulturowych (szeroko rozumianych), społecznych i przestrzennych w dzielnicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Portu i Starego Przedmieścia. Celem działań jest przygotowanie liderów projektów lokalnych do pracy z zastosowaniem nowych metod. – Przez kolejne dwa lata zamierzamy badać w jaki sposób te metody działają w różnych warunkach społecznych, kulturowych, ale też technicznych i urbanistycznych krajów nadbałtyckich – mówi Natalia Brylowska z Instytutu Kultury Miejskiej.

Wydarzenia organizowane w ramach UrbanLabu są bezpłatne.

Główne rezultaty

W ramach UrbCulturalPlanning powstanie ok. 8-10 projektów demonstracyjnych w 6 krajach partnerskich: Polsce, Finlandii, Danii, Niemczech oraz na Litwie i Łotwie. Zostaną one zrealizowane w dzielnicach miast lub w miejscowościach liczących do 20 000 mieszkańców i leżących na obszarach wiejskich. Projekty te będą podejmować takie wyzwania, jak wyludnianie się miast, integracja społeczna, gentryfikacja, wykorzystanie zasobów zielonych i błękitnych, brak życia wspólnotowego, stygmatyzacja, konflikty itp. Pozostałe wydarzenia planowane w ramach UrbCulturalPlanning to m.in. 3 konferencje omawiające polityki i strategie, szereg laboratoriów praktyki profesjonalnej, programy rezydencyjne dla przedstawicieli branży kultury i branży twórczej. Przedsięwzięcie doprowadzić ma również do wypracowania narzędzi gamingowych umożliwiających wykorzystanie innowacyjnych pomysłów dzieci i młodzieży.

Pierwsza konferencja odbędzie się w dniach 4-7 lipca 2019 r. w Kilonii (Niemcy).

W ramach projektu powstanie podręcznik oraz program mentoringu – ich celem będzie wspieranie miast i organizacji pozarządowych w procesie praktycznej implementacji metody planowania kulturowego. Przedsięwzięcie zakłada również udostępnienie internetowej bazy wiedzy funkcjonującej w 8 językach oraz powołanie ośrodków angażujących doświadczonych specjalistów.

Organizacje partnerskie:

Duński Instytut Kultury w Estonii, Łotwie i Litwie (Dania) – partner wiodący
Fundacja im. Heinricha Bölla – Szlezwik-Holsztyn (Niemcy)
Międzynarodowy Teatr w Kopenhadze (Dania)
Instytut Kultury Miejskiej (Polska)
Firma projektowa Kiel-Gaarden GmbH (Niemcy)
Gmina Guldborgsund (Dania)
Samorząd Województwa Pomorskiego (Polska)
Miasto Pori (Finlandia)
Miasto Ryga (Łotwa)
Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (Litwa)
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Norwegii (Norwegia)
Uniwersytet Skövde (Szwecja)
Nadbałtyckie Centrum Kultury (Polska)
Rosizo (Rosja)

Więcej informacji o projekcie:

Margarita Apine, kierownik ds. komunikacji, Projekt UrbCulturalPlanning,
Duński Instytut Kultury: Margarita@dki.lv, tel.: +371 26463899.

Powiązane projekty