Czas pandemii negatywnie wpływa również na sytuację artystów i artystek oraz twórców kultury. Miasto Gdańsk zaoferowało już 700 000 zł na dodatkowe stypendia. Instytut Kultury Miejskiej dołącza się do wsparcia środowiska artystycznego i kulturalnego. – Przeznaczamy 100 000 zł z budżetu instytucji na stworzenie  internetowej wystawy Gdańsk 2020 – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej.  

– Proponujemy wspólne działanie odpowiadające na sytuację w jakiej się znaleźliśmy. W drodze otwartego naboru zapraszamy artystów i artystki związane z Gdańskiem do współtworzenia wystawy on-line Gdańsk 2020Na platformie internetowej zaprezentujemy nowe prace lub prace już istniejące, które nabrały nowego kontekstu. Wszystkim artystom oferujemy równe honorarium w wysokości 2000 zł, co pozwala na prezentację 50 prac w pierwszym etapie projektu – opowiada Szymańska. 

Tematem wystawy Gdańsk 2020 jest sytuacja w czasie kryzysu, niepewności, izolacji z jaką mamy do czynienia, zagrożeń, ale i szans, odczuć, obaw. Interesuje nas kontekst indywidualny, sytuacja środowisk twórczych, miasta, relacji. Opis pracy jest tak samo istotny zarówno w przypadku dzieł nowych, jak i prac istniejących, które zyskają nową interpretację. 

Gdańsk 2020 będzie kolekcją interdyscyplinarną. Przyjmujemy prace wizualne, audiowizualne, muzyczne, performatywne, literackie – wymogiem jest zaproponowanie sposobu prezentacji on-line. Otwarty nabór do wystawy jest formą wsparcia artystów i twórców kultury. Budżet projektu pochodzi ze środków zaplanowanych na wydarzenia IKM, które z powodu pandemii nie odbędą się, lub odbędą się w okrojonej formie.  

Pozostałe formy wsparcia, jakie proponuje IKM, to m.in. bezpłatny webinar dotyczący negocjowania umów prawno-autorskich z klientami, który odbędzie się 16 i 17 kwietnia w godz. 12.00 – 13.30 (zapisy: https://app.evenea.pl/event/prawoautorskiedlatworcow/), czy stale aktualizowana lista form wsparcia artystów i twórców kultury w Polsce: http://ikm.gda.pl/2020/04/03/specjalneprogramy/

Jak włączyć się w powstawanie wystawy Gdańsk 2020?

Nabór prac do wystawy jest otwarty. Zapraszamy do wypełnienia formularza i przesłania go nie później niż do 21 kwietnia, do godziny 12.00. Do 27 kwietnia twórcy zostaną poinformowani o wynikach otwartego naboru. Czas na przesłanie wybranych w naborze prac do organizatorów upływa 12 maja. Budżet projektu wynosi 100 000 zł brutto. 

Link do formularza zgłoszeniowego: 

https://bit.ly/ZgloszeniaWystawaGdansk2020 

Link do regulaminu wystawy Gdańsk 2020: 

http://ikm.gda.pl/wystawa-gdansk-2020/ 

Osoba kontaktowa: Natalia Cyrzan, natalia.cyrzan@ikm.gda.pl, tel. +48 502 028 653.  

Jakie są kryteria udziału? 

W naborze mogą wziąć udział artyści i twórcy mieszkający w Gdańsku lub twórczo związani z Gdańskiem. Prace mogą zgłaszać zarówno twórcy indywidualni, jak i zespoły lub kolektywy artystyczne. Żeby zgłosić pracę na wystawę, należy przesłać wypełniony formularz zawierający opis – koncepcję pracy oraz komentarz, w jaki sposób praca wpisuje się w temat wystawy. W przypadku prac już istniejących, prosimy o przedstawienie pracy w formie pliku cyfrowego. 

Opis pracy i wpisanie w kontekst są podstawowymi kryteriami wyboru. Kolekcja będzie zbiorem indywidualnych prac i wypowiedzi artystycznych – opisy będą częścią prezentowanych prac (w ostatecznej formie uzgodnionej z artystą/artystką). Tematem wystawy Gdańsk 2020 jest sytuacja w czasie kryzysu, niepewności, izolacji z jaką mamy do czynienia, zagrożeń, ale i szans, odczuć, obaw. Interesuje nas kontekst indywidualny, sytuacja środowisk twórczych, miasta, relacji. Opis pracy jest tak samo istotny zarówno w przypadku dzieł nowych, jak i prac istniejących, które zyskają nową interpretację.  

Warunki: honorarium dla artysty (lub kolektywu) za przekazaną pracę to 2000 zł brutto. Prace przekazane na podstawie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie (wystawa będzie zarchiwizowana). Z uwagi na budżet projektu Organizator może przyjąć ograniczoną liczbę prac (50 prac w pierwszym naborze).  

Każdy artysta i artystka mogą zgłosić maksymalnie 3 prace. Jednocześnie przyjęliśmy zasadę, że jeden twórca może otrzymać maksymalnie jedno honorarium w wysokości do 2 000 zł brutto za licencję do pracy indywidualnej oraz uczestniczyć w maksymalnie jednym honorarium zespołu/kolektywu, którego jest członkiem. Honorarium za pracę zespołu/kolektywu również wynosi 2 000 zł brutto i dzielone jest równo między jego członków lub inaczej, zgodnie z wytycznymi zespołu/kolektywu.  

Stypendia, dotacje, deklaracje i postulaty – specjalne programy dla artystów i ludzi kultury 

Przegląd inicjatyw, programów, postulatów czy stypendiów jakie proponują polskie miasta, rząd, oddolne jest stale aktualizowany dostępny na stronie: http://ikm.gda.pl/2020/04/03/specjalneprogramy/.