Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty/ Specjalistki ds. organizacji wydarzeń literackich.

Szukamy osoby, która interesuje się literaturą i życiem literacko-kulturalnym, sprawnie organizuje własną pracę, twórczo i rzetelnie podchodzi do powierzonych jej zadań.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej oraz Działu Literackiego IKM:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców, także online. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności towarzyszącego wręczeniu Nagrody Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, podczas których wręczana jest Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego. Wydajemy m.in. publikacje wokół przekładu, poezję nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności, książki o Gdańsku i tożsamości miasta. Organizujemy debaty, warsztaty oraz szkolenia.

Zakres obowiązków:

 • organizacja wydarzeń literackich (spotkania, w tym festiwalowe, warsztaty, wydarzenia online i offline, etc.);
 • nadzorowanie projektów wydawniczych, w tym obsługa umów licencyjnych (rozliczanie tantiem) i pozyskiwanie praw do wydawanych materiałów;
 • udział w programowaniu oferty literackiej instytucji;
 • współorganizacja rezydencji literackich i translatorskich;
 • współpraca z Działem Projektów i z Działem Marketingu i Promocji w zakresie realizacji i promocji wydarzeń literackich;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi (drukarnie, graficy, redakcje mediów, etc.);

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym;
 • ogólna znajomość sektora kultury w Polsce, w szczególności w Trójmieście;
 • praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność redagowania tekstów;
 • bardzo dobra organizacja pracy (praca samodzielna oraz praca w zespole);
 • biegła obsługa komputera i pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w wydawnictwie lub w instytucji kultury;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach;
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole
 • wynagrodzenie w wysokości 3800 zł brutto

Kandydatów i kandydatki na stanowisko specjalisty / specjalistki ds. organizacji wydarzeń literackich w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 19 lipca 2021 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała trzy etapy: CV, zadanie rekrutacyjne oraz rozmowa. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Moniki Matwiejszyn, dane do korespondencji: jak w punkcie powyżej adres e-mail: iodo@ikm.gda.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji (o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i przedawnienia roszczeń, a w wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od daty przekazania nam danych lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl  lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.