Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji. 

Szukamy osoby z pasją edukacyjną, zainteresowanej tematyką miejską, urbanistyką, historią i herstorią oraz posiadającej umiejętność pracy projektowej oraz zespołowej. 

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej: 

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców, także online. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. 

Jednym z pól działalności Instytutu Kultury Miejskiej są projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Gdańskie Miniatury) i herstorii (Metropolitanka). Jesteśmy organizatorem m.in Festiwalu Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, festiwalu Europejski Poeta Wolności towarzyszącego wręczeniu Nagrody Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu” i Konferencji Marketing w Kulturze. Wydajemy m.in. publikacje wokół przekładu, poezję nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności, książki o Gdańsku i tożsamości miasta. Organizujemy debaty, warsztaty oraz szkolenia. 

Zakres obowiązków: 

 • planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych, animacyjnych, herstorycznych oraz związanych z miastem i tożsamością lokalną; 
 • prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych w ramach działalności Instytutu Kultury Miejskiej; 
 • rekrutacja i koordynacja pracy osób prowadzących zajęcia edukacyjne i przewodników; 
 • współpraca przy innych projektach realizowanych w Dziale Edukacji, 
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, budżetowanie, 
 • rozliczanie, ewaluacja realizowanych projektów; 
 • nawiązywanie kontaktów i stała współpraca z partnerami w tym, placówkami edukacyjnymi, organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze kultury przy realizacji projektów; 
 • przygotowywanie materiałów i publikacji edukacyjnych oraz promujących działania edukacyjne. 

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe; 
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych, społecznych lub doświadczenie w pracy edukatora lub animatora – minimum 3 lata; 
 • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, sumienność i zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań; 
 • umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, elastyczność, nastawienie na budowanie długotrwałych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami; 
 • współtworzenie budżetu projektów edukacyjnych, sprawowanie nadzoru nad ich efektywnym wykonaniem i wydatkowaniem oraz związana z tym sprawozdawczość; 
 • praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
 • bardzo dobra obsługa komputera i pakietu MS Office. 

Mile widziane: 

 • doświadczenie przy realizacji projektów herstorycznych i tożsamościowych; 

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy), 
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach; 
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole, 
 • wynagrodzenie w wysokości 3800 zł brutto. 

Kandydatów i kandydatki na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. edukacji w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 25 października 2021 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Moniki Matwiejszyn, dane do korespondencji: jak w punkcie powyżej adres e-mail: iodo@ikm.gda.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji (o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i przedawnienia roszczeń, a w wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział 

w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od daty przekazania nam danych lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania 

10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.