Instytut Kultury Miejskiej ogłasza start 1. edycji konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego na dofinansowanie produkcji filmowej. Budżet w 2022/2023 roku wynosi łącznie 1 mln zł brutto. Podstawowymi kryteriami uczestnictwa są powiązanie produkcji z miastem poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę, a także udział twórców i przedsiębiorców z Gdańska oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Gdański Fundusz Filmowy został utworzony w kwietniu 2022 roku w strukturach Instytutu Kultury Miejskiej. Priorytetowymi celami inicjatywy są wspieranie dobrych produkcji filmowych i pokazywanie Gdańska jako miasta o wyjątkowym charakterze i wartościach, a także jego rozwój jako ośrodka kultury filmowej: wspieranie środowiska producenckiego, produkcyjnego i związanego z postprodukcją.

W ramach konkursu twórcy mogą składać wnioski na projekty, do których zdjęcia, postprodukcja lub animacja powstaną lub powstały w Gdańsku częściowo lub w całości. Instytut Kultury Miejskiej, operator Gdańskiego Funduszu Filmowego, będzie uczestniczył w wyłonionych projektach jako koproducent z wkładem finansowym. Wnioski będą przyjmowane od 23 maja do 30 czerwca 2022 roku do godziny 23:59. Regulamin konkursu, formularz aplikacyjny oraz inne załączniki dostępne są na stronie wwww.gdanskifunduszfilmowy.pl

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty:

• filmów fabularnych pełnometrażowych (czas trwania powyżej 70 minut), 

• dokumentalnych,

• animowanych. 

Produkcje filmowe będą oceniane w trzech etapach: oceny formalnej, eksperckiej (merytorycznej i organizacyjnej) oraz oceny strategicznej Rady Programowej GFF. Obok walorów artystycznych i aspektów ekonomiczno-finansowych, ocena strategiczna bierze pod uwagę także kryterium powiązania filmu z Gdańskiem (tematycznego i lokalizacyjnego, a także wykorzystania walorów kulturowych miasta).

Nabór do konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego ogłaszany będzie raz w roku. Producenci ubiegający się o wkład finansowy dla swojego projektu w ramach Gdańskiego Funduszu Filmowego zobligowani są do złożenia odpowiedniego wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Gdańskiego Funduszu Filmowego www.gdanskifunduszfilmowy.pl

Udział Gdańskiego Funduszu Filmowego nie może przekroczyć 50% planowanych kosztów produkcji. Głównym kryterium decydującym o dofinansowaniu filmów jest powiązanie produkcji z Gdańskiem – jako miejscem realizacji filmu, tematycznie, poprzez udział twórców i przedsiębiorców z Gdańska oraz planowane lokalnie wydatki. Z uwagi na termin ogłoszenia konkursu, w pierwszej edycji producent musi wydać 100% przyznanej kwoty na terenie Gdańska.