Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury Miasta Gdańska poszukuje osoby do pracy w Punkcie Informacji Kulturalnej. 

Do zadań Pracownika/Pracowniczki Punktu Informacji Kulturalnej będzie należało: 

– obsługa Punktu Informacji Kulturalnej w Instytucie Kultury Miejskiej (m.in. zapisy na wydarzenia, odbieranie e-maili oraz telefonu PIK, przygotowywanie statystyk dot. liczby uczestników wydarzeń IKM, zbieranie i udzielanie informacji na temat oferty kulturalnej Gdańska, przygotowywanie kalendarium wydarzeń IKM);

– obsługiwanie działań odbywających się w Sieni IKM i innych miejscach realizacji projektów (w tym obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego) oraz udzielanie informacji z nimi związanych,

– sporządzanie umów dotyczących realizowanych działań,

– współpraca przy projektach realizowanych w IKM.

Wymagania: 
– bardzo dobra znajomość języka polskiego,

– znajomość języka angielskiego,

– umiejętności interpersonalne i pracy w zespole,

– dobra organizacja pracy oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

– dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook, Teams).

Mile widziane:
– znajomość języka ukraińskiego,
– doświadczenie związane z pracą w instytucji publicznej.

Oferujemy:

– zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy z opcją przedłużenia),

– wynagrodzenie w wysokości 3800 zł brutto,

– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udziału w szkoleniach i warsztatach,

– pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole,

– pracę w centrum Gdańska.

Kandydatki i kandydatów na stanowisko pracownika/czki Punktu Informacji Kulturalnej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 14 lipca 2022 roku. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pani/Pana aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych zawartych w Pani/Pana aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl.
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Moniki Matwiejszyn, dane do korespondencji: jak w punkcie powyżej adres e-mail: iodo@ikm.gda.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji (o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i przedawnienia roszczeń, a w wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od daty przekazania nam danych lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl  lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.