Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/ka ds. zamówień publicznych. 

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej: 

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. 
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury, projekty herstoryczne Metropolitanka), oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Miejsca, Sekrety). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia, webinary. Badamy kulturę, rozpowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje.  

Od jesieni 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.  

Osoba na stanowisku Specjalista/ka ds. zamówień publicznych będzie odpowiedzialna za: 
– kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej, 
– prowadzenie rejestru zamówień publicznych, 
– sporządzenie oraz aktualizacja rocznego planu zamówień publicznych oraz planu postępowań 
– przygotowanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych, 
– współpracę z radcą prawnym IKM, w zakresie przygotowywania wzorów umów, dokumentacji, pism do instancji odwoławczych, 
– wsparcie pracowników IKM w obszarze prawa zamówień publicznych, w tym edukowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących prawa zamówień publicznych, 
– organizację i uczestnictwo w komisjach przetargowych 
– sporządzanie sprawozdań, planów, raportów, analiz i innych dokumentów, na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli projektów i działań,  
– przechowywanie i archiwizacja dokumentacji prowadzonych postępowań, 
– przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych. 

Wymagania: 
– wykształcenie wyższe, 
– minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, 
– praktyczna znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, działalności kulturalnej i Kodeksu cywilnego w zakresie stanowiska, 
– praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, 
– zdolności organizacyjne, umiejętności planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej, 
– komunikatywność wysoka samodzielność, dokładność i rzetelność. 

Oferujemy: 
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy), 
– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach, 
– pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole, 
– wynagrodzenie w wysokości 4500-5500 brutto. 

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 19 maja 2023 (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

http://bip.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2022/11/Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-i-Klauzula-RODO_2022.pdf