Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska – poszukuje osoby na stanowisko Kierowniczki/Kierownika Działu Literackiego.  

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej oraz Działu Literackiego IKM: 

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności towarzyszącego wręczeniu Nagrody Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskich Spotkań Literackich Odnalezione w tłumaczeniu, podczas których wręczana jest Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego. Wydajemy m.in. publikacje wokół przekładu, poezję nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności, książki o Gdańsku i tożsamości miasta. Organizujemy rezydencje literackie, warsztaty, debaty i inne spotkania literackie. 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:  

 • programować działania literackie IKM zgodnie z przyjętymi celami instytucji, 
 • przygotowywać autorskie koncepcje cykli spotkań wokół literatury, 
 • współpracować z sieciami europejskimi, nawiązywać nowe partnerstwa, 
 • zarządzać i realizować projektami takimi jak: festiwale, projekty wydawnicze, programy rezydencyjne, spotkania autorskie, 
 • zarządzać Działem Literackim, 
 • współpracować z Działem Produkcji i z Działem Komunikacji w zakresie realizacji i promocji wydarzeń literackich, 
 • działać na rzecz promocji literatury i czytelnictwa, 
 • przygotowywać dokumentację i merytorycznie koordynować postępowania w zakresie zamówień publicznych oraz opracowywać umowy na potrzeby Działu Literackiego, 
 • przygotowywać sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizowanych działań; 
 • współpracować z firmami zewnętrznymi (drukarnie, graficy, redakcje mediów, etc.), 
 • nawiązywać i rozwijać relacje oraz wzmacniać partnerstwa z gdańskim, ogólnopolskim i międzynarodowym środowiskiem literackim i translatorskim; 
 • zarządzać podległym zespołem pracowników i współpracowników;

Idealna kandydatka/kandydat: 

 • kocha literaturę 
 • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, budżetami i w realizacji wydarzeń takich jak festiwale czy konferencje o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym; 
 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie; 
 • zna środowisko literackie w Polsce, w tym w Trójmieście 
 • komunikuje się w języku angielskim w mowie i piśmie; 
 • posiada wysoką kulturę osobistą; 
 • efektywnie organizuje pracę własną i w zespole;

Mile widziane: 

 • doświadczenie pracy w instytucji kultury lub organizacji samorządowej 

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony);  
 • możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy); 
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach;
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole; 
 • dofinansowanie do okularów korekcyjnych, świadczenie urlopowe; 
 • wynagrodzenie w wysokości 5200 – 5600 zł brutto i (w tym dodatek funkcyjny). 

Kandydatki i kandydatów na stanowisko Kierowniczki/Kierownika Działu Literackiego w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 25 czerwca 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Opcjonalnie: Mogą Państwo załączyć do dokumentów rekrutacyjnych wypełnioną poniższą zgodę na przetwarzanie danych:
(Pobierz) https://ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2023/06/Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-i-Klauzula-RODO_2023-1.pdf

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl
 1. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, dane do korespondencji: jak w punkcie powyżej adres e-mail: iodo@ikm.gda.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji (o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i przedawnienia roszczeń, a w wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od daty przekazania nam danych lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji. 
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl  lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.