Europejski Poeta Wolności to inicjatywa odbywająca się w cyklu dwuletnim. W kwietniu br., realizowanym w Gdańsku festiwalem poetyckim, zamknęliśmy edycję 2022-2024. W związku z tym Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej ogłaszają otwarty nabór zgłoszeń do 9. edycji Nagrody Europejski Poeta Wolności. W cyklu 2024-2026 czekamy na propozycje skoncentrowane wokół twórczości żyjących poetów i poetek tworzących w językach angielskim, duńskim oraz farerskim, greckim, litewskim, rumuńskim i włoskim. Nabór trwa do 30 września 2024 roku. 

Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności przyznawana jest od 2010 roku poetom i poetkom europejskim oraz ich tłumaczom i tłumaczkom na język polski. Spośród otrzymanych zgłoszeń Jury Nagrody wybierze maksymalnie sześcioro finalistów. Zbiory wierszy nominowanych twórców zostaną przetłumaczone na język polski i opublikowane w ramach serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności – Nominacje. Laureatów Nagrody poznamy wiosną 2026 roku. Nagrodzony poeta lub poetka otrzyma statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł, a tłumacz, tłumaczka lub tłumacze wyróżnionego tomu – statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł. 

Wolność zaadresowaną w nazwie nagrody rozumiemy jako odwagę przekraczania granic – kulturowych, językowych i politycznych. To postawa, która pozwala na sprzeciw wobec zastałych form i proponuje świeże wizje i perspektywy. 

Kto może zostać zgłoszony do Nagrody w cyklu 2024-2026 

Do Nagrody mogą być zgłaszani żyjący poeci i poetki pochodzący z Europy lub mieszkający w Europie, rozumianej według kryteriów geograficznych, i piszący w jednym z języków wybranych dla aktualnej edycji konkursu. Wskazywanie języków przewodnich pozwala na zaistnienie w ramach Nagrody (i towarzyszącej jej serii wydawniczej) językom „najmniejszym”, których literatura rzadko tłumaczona jest na język polski. Jednym z celów Nagrody Europejski Poeta Wolności jest bowiem tworzenie biblioteki współczesnej poezji europejskiej, która będzie, możliwie najpełniej, prezentowała różnorodność językową naszego kontynentu. 

W edycji 2024-2026 wybrane zostały następujące języki: 

 • angielski, 
 • duński oraz farerski,  
 • grecki,  
 • litewski,  
 • rumuński,  
 • włoski. 

Przyjmowane będą zgłoszenia poetów i poetek tworzących w wyżej wymienionych językach oraz we wszystkich ich istniejących formach, dialektach lub gwarach. 

Kto może zgłosić poetę/poetkę do Nagrody  

Poeci i poetki mogą być zgłaszani do konkursu wyłącznie przez tłumaczy i tłumaczki, którzy podejmą się przekładu ich twórczości na język polski (w przypadku uzyskania przez autora/autorkę nominacji do Nagrody). Możliwe są zgłoszenia zarówno całej twórczości (zakładające dokonanie przez tłumaczy autorskich wyborów poezji danego twórcy), jak i pojedynczych tomów, które opublikowane zostały w językach oryginału, ale ich przekłady dotąd nie ukazały się na polskim rynku wydawniczym. Tłumaczenia mogą być wykonane przez jedną osobę lub przez utworzony na potrzebę zadania zespół przekładowy. Każdy tłumacz/tłumaczka/zespół ma prawo zgłosić w danej edycji Nagrody tylko jednego poetę/poetkę. 

Zgłoszenie do Nagrody powinno zawierać: 

 • wybór 5 do 8 wierszy w przekładzie na język polski, 
 • biogram zgłaszanego poety/poetki w języku polskim, 
 • kilkuzdaniową rekomendację zgłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem idei Nagrody, 
 • pisemne, w tym e-mailowe, zobowiązanie tłumacza/tłumaczki do przygotowania wyboru wierszy i przetłumaczenia go na język polski osobiście lub w utworzonym przez siebie zespole (w przypadku uzyskania nominacji), 
 • dane kontaktowe zgłaszanego poety/poetki, 
 • pisemną, w tym e-mailową, zgodę poety/poetki na udział w procedurze konkursowej oraz – w przypadku uzyskania nominacji – na wydanie książki z wyborem jego/jej wierszy w polskim przekładzie, w ramach serii Europejski Poeta Wolności – Nominacje, 
 • dane kontaktowe tłumacza/tłumaczki oraz jego/jej zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej procedury konkursowej, 
 • biogram tłumacza/tłumaczki. 


Termin i sposób przesyłania zgłoszeń 

Termin naboru zgłoszeń mija 30 września 2024 roku. 

Kompletne zgłoszenia należy przesłać do Biura Nagrody mieszczącego się w Instytucie Kultury Miejskiej. Można to zrobić na dwa sposoby: 

 • mailowo na adres: europejskipoetawolnosci@ikm.gda.pl 
 • lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk (z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody EPW”). W przypadku nadsyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Instytutu Kultury Miejskiej. Dokumenty do pobrania Informacje dodatkowe 

Ewentualne pytania dot. zgłoszeń należy kierować na adres: europejskipoetawolnosci@ikm.gda.pl 

Regulamin Nagrody – [kliknij tutaj],
harmonogram Nagrody w cyklu 2024-2026 – [kliknij tutaj].