Oh My Home – Lost & Found

Performans

Oh My Home to instalacja w przestrzeni publicznej oraz seria warsztatów i performansów, które z szerokiej perspektywy odnoszą się do pojęcia „domu”: zadomowienia, migracji, odrzucenia.

Granice i przynależność, tożsamość i odrzucenie, walka i intymność, korzenie i mobilność, ściany i mosty.

Tworzenie domu. Odzyskiwanie domu. Tracenie i odnajdywanie domu.

(Gari Garaialde / BostokPhoto)

Projekt stworzony ze znajomych elementów, które przypominają o różnorodności tych doświadczeń, zachęca publiczność do odzyskania przestrzeni publicznej jako miejsca spotkań, by zastanowić się czym jest „dom” z geograficznej, politycznej i filozoficznej perspektywy.

Każdy ma prawo do posiadania domu, nie ma czasu do stracenia. Spotkajmy się, by dyskutować, mobilizować i razem zmieniać bieg spraw.

Artystki realizujące projekt:

Saadia Hussain (Sztokholm, Szwecja) – artystka wizualna, artystyczna aktywistka i edukatorka oraz dyrektorka artystyczna projektów kulturalnych, urodzona w Lahaure (Pakistan) i od 7. roku życia mieszkająca w Sztokholmie. Sztukę studiowała w National College of Arts w Lahaure oraz w Konstfack w Sztokholmie. W swojej pracy Hussain eksperymentuje i polemizuje z pojęciami złożoności, plastyczności, sztuczności i autentyczności powiązanymi z tożsamością i przynależnością. Jako dyrektorka artystyczna Hussain prowadziła 18 projektów poświęconych muralom, w których uczestniczyło ponad 1500 osób w różnym wieku. Artystka zajmuje się również ilustracją.

Lalya Gaye (Newcastle, Wielka Brytania) – artystka, projektantka i inżynierka, która prowadzi artystyczną praktykę mediów cyfrowych Attaya Projects. Gaye buduje interaktywne instalacje artystyczne, konsultuje projekty interaktywne oraz te, wykorzystujące technologie cyfrowe. Artystka prowadzi również warsztaty elektroniki kreatywnej. W pracy zainteresowana jest przede wszystkim dźwiękiem, światłem, metalem, technologiami interaktywnymi i przestrzenią publiczną.

Ixone Ormaetxe (Bilbao, Hiszpania) – jej droga artystyczna prowadzi przez różne dyscypliny, od sztuki wizualnej, po poezję i czerpie inspirację ze wszystkich możliwych źródeł. Prace Ormaetxe pozwalają jej wyrażać się za pomocą obrazów, dźwięków i tekstyliów, których używa do tworzeni instalacji i obiektów – form, ułatwiających zainicjowanie kontaktu z odbiorcą. Niezależnie od uprawianej dyscypliny (malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki etc.), to właśnie kontakt z odbiorcą jest dla niej najważniejszy. Oprócz praktykowania działalności artystycznej Ormaetxe poświęca się również nauczaniu sztuki, prowadząc warsztaty i projekty artystyczne w szkołach Kraju Basków.

Produkcja: Donostia / San Sebastian 2016 – European Capital of Culture, Intercult, ISIS Arts

Oh My Home – Lost & Found
Performance

Oh My Home is a public space installation, series of workshops and performances that address the notion of “home” from a broad perspective: the domestic, the migrant and the contested.

Borders and belonging, identity and rejection, struggle and intimacy, roots and mobility, walls and bridges.

Making home. Reclaiming home. Losing and finding home.

Composed of familiar elements that remind of a diversity of these experiences, the piece invites the public to reclaim public space as a meeting point to approach “home” from a geographical, political and philosophical perspective.

Everyone has a right to a home, no time to waste. Let’s meet to discuss, mobilise and change things together.

Artists involved:
Saadia Hussain (Stockholm, Sweden)
– visual artist, art activist, artistic director and art educator based in Stockholm. Born in Lahore and raised from the age of 7 in Stockholm. Saadia got her higher art education from National College of Arts in Lahore as well at Konstfack in Stockhom.

Saadia experiments and discusses the complexity, plasticity, artificiality and authenticity connected to identities and belonging through her work. In her role as artistic director, Saadia has lead 18 collective mural art projects with over 1500 participants of all ages in Stockholm, with a strong emphasis on accessibility, democracy, participation and freedom of expression in the public space

Saadias is also an engaged illustrator.

Lalya Gaye (Newcastle)

Lalya Gaye is an artist, designer and engineer based in Newcastle upon Tyne, UK where she runs the collaborative digital media art practice Attaya Projects. Lalya builds interactive art installations, provides consulting in interaction design and digital technology, and delivers creative electronics workshops. She works primarily with sound, light, metal, interactive technologies, and urban space.

Ixone Ormaetxe (Bilbao, Spain) – her artistic path has always moved through several disciplines that go from visual art to poetry, inspiring from all the possible sources. She has done works that have allowed her to express in a pictorial, audiovisual, and textile way using installations and objects to approach a conversation with the viewer. From the purer plastic expressions (painting, sculpture, drawing…) to graphic and textile design her work is always in touch with the public and the viewer. Simultaneously she has been working as teacher, approaching art to students and adults. She designs art projects and educative workshops in schools of the Basque Country.

Co-produced by: Donostia / San Sebastian 2016 – European Capital of Culture, Intercult, ISIS Arts