Voiceover

Audycja radiowa na żywo, instalacja

Rosnące archiwum prywatnych historii związanych ze zmianami zachodzącymi w obrębie społeczeństwa, środowiska naturalnego i przemysłu.

Voiceover jest tworzony we współpracy z grupami i jednostkami należącymi do społeczności lokalnych. Poprzez serię warsztatów i radiowe transmisje na żywo Myers, Kolendo i Mucko zebrali i utrwalili osobiste historie związane ze zmianami społecznymi, środowiskowymi i przemysłowymi: opowieść dziecka oglądającego dym unoszący się z fabryki w Taranto, wspomnienie o opuszczonej plaży w Brindisi, opis nocnej zmiany w hucie stali w Middlesbrough, taniec w lokalnym klubie w Ashington… Rozmowy, muzyka i nagrania terenowe tworzą zbiór fragmentów, które są w równej mierze unikatowe, co uniwersalne. Zebrane historie opowiadane są lokalnie oraz – za pomocą radia – udostępniane szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki temu tworzy się barwny portret każdego z miejsc i odkrywane są wspólne narracje.

Artyści realizujący projekt:

Lucyna Kolendo (Gdańsk) – artystka wizualna, pracująca z fotografią, dźwiękiem i animacją. Absolwentka Wydziału Grafiki gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prace Kolendo skupione są obecnie na rodzących się z obserwacji najbliższej rodziny pytaniach o samotność oraz upływ czasu. Artystka zbiera relacje, dźwięki i obrazy z opuszczonych rejonów Gdańska. W 2016 roku ukończyła swój pierwszy długoterminowy projekt fotograficzny w ramach Programu Mentorskiego Sputnik. Jej prace ukazały się w takich magazynach jak „Shots” czy „Adbusters.”

Bojan Mucko (Zagrzeb, Chorwacja) – absolwent filozofii, etnologii i antropologii kulturowej oraz studiów z zakresu nowych mediów. Przez ostatnie lata zajmował się tematyką urbanistyczno-antropologiczną, badając dyscyplinarne granice pomiędzy współczesnymi formami ekspresji artystycznej a antropologią kultury. Jego artykuły pojawiały się na łamach magazynów architektonicznych i antropologicznych. Jest autorem kilku indywidualnych wystaw multimedialnych oraz publikacji „Emptied in Restitution”.

Julie Myers (Londyn, Wielka Brytania) – artystka interdyscyplinarna, pracująca z fotografią, filmem, dźwiękiem, rysunkiem, mediami cyfrowymi i instalacjami. Punktem wyjścia dla jej prac są ludzie i miejsca – bada w nich w jaki sposób ludzie nadają sens swojemu otoczeniu, używając w tym celu wspomnień, osobistych doświadczeń i budowania opowieści. Te kwestie artystka eksploruje w partycypacyjnych i opartych na współpracy projektach z udziałem społeczności i pojedynczych osób. Myers wystawiała swoje prace zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych, zbierając liczne nagrody.

Produkcja: ISIS Arts, POGON – Zagreb Center for Independent Culture and Youth, Instytut Kultury Miejskiej

English version

Voiceover
Live radio broadcast, installation

A growing archive of personal stories connected to social, environmental and industrial change.Voiceover has been developed by Corners in collaboration with local community groups and individuals. In a series of mapping workshops and live radio broadcasts Myers, Kolendo and Mucko have gathered and recorded personal stories of social, environmental and industrial change: a child’s tale of seeing the smoke from a factory in Taranto; the memory of an abandoned beach in Brindisi; the description of a nightshift in a Middlesbrough steel plant; dancing in a social club in Ashington… Conversations, readings, music and field recordings present an assemblage of fragments that are specific and universal. Stories are shared locally, and, via the radio, connections are made to the other localities, and vice versa. In this way a vivid portrait of each location is created and shared narratives discovered.

Artists involved:

Lucyna Kolendo (Gdańsk) – a visual artist working with photography, sound and animation. She completed her MA in Graphic Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk and recently undertook a residency in the Colony of Artists. Her current work focuses on her immediate family raising questions about aging and solitude. She is also collecting narratives, sounds and images from neglected parts of her hometown. In 2016 she completed her first long-term photographic project within the Sputnik Mentorship Programme. Her works appeared in such magazines as Shots and Adbusters.

Bojan Mucko (Zagreb, Croatia) – holds a master degree in philosophy, ethnology and cultural anthropology and a master degree in new media art. For the last few years he has been engaged with urban-anthropological issues, reviewing the disciplinary boundaries between contemporary art practices and cultural anthropology. His writings were published in architectural and anthropological magazines. He is an author of several solo multimedia exhibitions and the publication Emptied in Restitution (contribution to the Ethnography of Emptiness).

Julie Myers (London, UK) – an interdisciplinary artist working with photography, film, audio, drawing, installation and digital media. Myers’ work forms a response to people and place; exploring everyday ways that people make sense of their environment through memory, personal experience and the representation of story. These concerns are developed though collaborative and participatory projects with communities and individuals. Myers has exhibited extensively both in Europe and USA.

Co-produced by: ISIS Arts, POGON – Zagreb Center for Independent Culture and Youth, Instytut Kultury Miejskiej