Performans LoopCurrent (workinprogress)

18 maja, 19:00

Wstęp wolny

 

 

„LoopCurrent”

Koncept: Maya Ciarrocchi

Kompozycja i projekt dźwięku: Joanna Duda

Partytura ruchowa: Natalia Chylińska, Katarzyna Pastuszak

Kostiumy: Sarah Laux

„LoopCurrent” to interdyscyplinarny performans ukazujący nieodwracalny wpływ ludzkości na środowisko naturalne. Loop Current to termin oceanograficzny oznaczający ciepły prąd oceaniczny, który wpływa na siłę cyklonów tropikalnych. Projekt „Loop Current” wykorzystuje ruch, dźwięk, badanie sejsmologiczne i interaktywne kostiumy, aby ukazać destrukcyjny wpływ człowieka na ścieżki ciepłego prądu oceanicznego.

Partytura dźwiękowa i ruchowa „LoopCurrent” została skomponowana z zarejestrowanych dźwięków i wibracji drgań ziemi. Pomiary dźwiękowe i sejsmograficzne wykonano za pomocą przenośnych sejsmografów i wodoodpornych mikrofonów kontaktowych w Morzu Bałtyckim i Ujściu Wisły. Dane z pomiarów, wyrenderowane jako fale i częstotliwości widmowe, stały się podstawą partytury dźwiękowej i ruchowej „LoopCurrent”.

Tancerze i muzycy wykonają partyturę w kostiumach z nadrukiem dróg wodnych i spekulatywnych miast przyszłości splecionych z artefaktami przemysłu wydobywczego: platformami wiertniczymi, wieżami transmisyjnymi i ziemskimi ranami pozostawionymi przez górnictwo. Są to „kombinezony przetrwania” zaprojektowane, aby chronić nasze ciała przed negatywnym wpływem otaczającego świata.

Projekt „LoopCurrent” został zrealizowany dzięki wsparciu New York State Council on the Arts i Canada Council for the Arts.

Maya Ciarrocchi – kanadyjsko-amerykańska artystka intermedialna, której prace eksplorują zapomniane i ukryte historie. We wczesnych latach kariery działała jako tancerka/choreografka i projektantka wizualizacji teatralnych, realizując szeroką gamę projektów – od performansów site-specific, po wielkoskalowe projekty na tradycyjnych i eksperymentalnych scenach teatralnych. Łącząc osobiste i historyczne narracje z przestrzennym i ucieleśnionym mapowaniem, Ciarrocchi odkrywa pogrzebaną przeszłość i podkreśla, w jaki sposób te wymazania przejawiają się w teraźniejszości. Prace Ciarrocchi były wystawiane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Odbyła rezydencje m.in. w Baryshnikov Arts Center, Bronx Museum of the Arts, MacDowell, Millay Arts i Ucross. Otrzymała granty i nagrody od Bay and Paul Foundation, Bronx Council on the Arts, Canada Council for the Arts, Foundation for Contemporary Arts, Franklin Furnace Fund, Jerome Foundation, Map Fund, Mertz Gilmore, Mid-Atlantic Arts Foundation, New York State Council on the Arts, Puffin Foundation i Trust for Mutual Understanding.

Joanna Duda – pianistka, kompozytorka, improwizatorka. Porusza się w muzyce eksperymentalnej z elementami jazzu, muzyki klasycznej i współczesnej. W 2017 roku artystka powołała do życia Joanna Duda Trio które w ciągu ostatnich lat zagrało w tak prestiżowych miejscach, jak Ronnie Scott’s w Londynie, Le Periscope w Lyonie, Opus Jazz Club w Budapeszcie czy na festiwalach jazzowych w Vancouver, Edmonton, Bremie i Helsinkach. Joanna Duda skomponowała także muzykę do cyklu „Erotica 2022”, polskiego filmu dla platformy Netflix z udziałem reżyserek: Kasia Adamik, Olga Chajdas, Jagoda Szelc, Anna Jadowska, Anna Kazejak. W latach 2008–2022 współtworzyła pianistycznie i kompozytorsko Wojtek Mazolewski Quintet z którym nagrała 8 albumów. Płyta „CHAOS PEŁEN IDEI” pokryła się złotem, a album „POLKA” – platyną. Skomponowała muzykę do wielu spektakli teatralnych, m.in. do spektakli Amareya Theatre & Guests – „Fetish.wtf” (reż. Dorota Androsz), „Nomadic Woman”, „Kantor_Tropy: Collage”, „Balladyna” (reż. K. Garbaczewski).

Natalia Chylińska – osoba artystyczna, performerska. W pracy artystycznej porusza się na przecięciu pracy z ciałem/ruchem, tekstem, materiałem dźwiękowym i wizualnym. Jej praca wynika z zainteresowania praktykami pogłębiania relacji ciała i środowiska oraz niektórymi nurtami humanistycznymi: posthumanizmem, teorią queeru, ekofeminizmem, hydro-feminizmem. Z Katarzyną Pastuszak prowadzi Pracownię Praktyk Performatywnych w Plamie w Gdańsku. Wybrane projekty: „Natural instabilities” (projekt badawczo-artystyczny / Katarzyna Pastuszak, Sarah Turquety, Coralie Neuville, Polska/Francja), „Anatomies”/„2nd floor anatomies” (premiera: Tokio, Jokohama / Japonia), „queerscape/krajobraz pustki” (w procesie), artfilm „Home” (reż. Sue Schroeder, Adam Larsen).

Katarzyna Pastuszak – tancerka/performerka, choreografka i dyrektorka artystyczna Amareya Theatre & Guests, adiunktka w Zakładzie Badań nad Sztukami Performatywnymi (IAiA ‒ Uniwersytet Gdański), członkini Grupy Badawczej Between.Pomiędzy (UG). Laureatka licznych stypendiów artystycznych przyznawanych przez Miasto Gdańsk, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej spektakle prezentowane były m.in. w Japonii, Norwegii, Turcji, Izraelu, Niemczech, Francji i na Grenlandii oraz na licznych festiwalach w Polsce. W czerwcu 2023 spektakl “Anatomie” autorstwa Pastuszak i Natalii Chylińskiej prezentowany był na 10. Olimpiadzie Teatralnej (Budapeszt, Węgry) w ramach projektu artystycznego “Perform[ing] Poland” organizowanego przez Instytut Jerzego Grotowskiego. W działaniach artystycznych porusza się głównie w obszarze nowej choreografii i teatru fizycznego, łącząc poszukiwania ruchowe z aktualnymi nurtami myśli humanistycznej. Interesuje ją polityczność ciała i choreografii. Pracuje z mniejszościami etnicznymi i grupami narażonymi na wykluczenie. Bada również relacje między storytellingiem i choreografią, tworząc spektakle i performansy oparte na herstoriach i pamięci ciała. W ostatnim czasie szczególne miejsce w jej praktyce artystycznej zajmuje królestwo grzybów. Wybrane projekty: „Natural instabilities” (projekt badawczo-artystyczny / Natalia Chylińska, Sarah Turquety, Coralie Neuville, Polska/Francja), „Anatomies”/„2nd floor anatomies” (premiera: YPAM – Tokio, Jokohama / Japonia), artfilm „Home” (reż. Sue Schroeder, Adam Larsen).

“LoopCurrent”

Maya Ciarrocchi

in collaboration with Natalia Chylińska, Joanna Duda, Sara Laux, Katarzyna Pastuszak

“LoopCurrent”

Concept: Maya Ciarrocchi

Music composition i sound project: Joanna Duda

Movement score: Natalia Chylińska, Katarzyna Pastuszak

Garments: Sarah Laux

 

“LoopCurrent” is an interdisciplinary performance that imagines our environmental impact on the planet and the irrevocably altered future. The “Loop Current” is an oceanographic term describing a flow of warm water that affects the strength of tropical cyclones. The project uses movement, sound, seismology, and interactive textiles to reference Loop Current’s pathways, their destructive alterations, and looping time, where our past actions weave through our present and future realities.

“LoopCurrent’s” structure is determined by sound and seismographic measurements of the earth’s vibrations relative to human movement patterns. This data will be recorded with portable seismographs and waterproof contact microphones in the Baltic Sea and Vistula Estuary, two waterbodies that have been centuries-old conduits for human migration and trade. The seismic measurements, rendered as waveforms and spectral frequencies, will inform the work’s sound and movement score.

Dancers and musicians will perform the score wearing garments made from fabric printed with waterways and speculative cities of the future entwined with artifacts from the extractive industry: oil rigs, transmission towers, and the earthly wounds left by mining. These garments are survival suits engineered to protect our future bodies as they navigate an increasingly treacherous world. The garments will be sewn with conductive thread, which, when activated by the performers, will produce sounds derived from the field recordings and seismic data. These sounds will be looped into the overall sound composition by the accompanying musicians.

“LoopCurrent” is made possible by the New York State Council on the Arts with the support of the Office of the Governor and the New York State Legislature. We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts for “LoopCurrent”.

Maya Ciarrocchi – is a Canadian American artist whose work excavates vanished and inaccessible histories. Her previous career as a dancer/choreographer and theatrical designer allowed her to work across disciplines, from site-specific performance to large-scale projections in traditional and experimental theatrical venues. These past experiences inform Ciarrocchi’s interdisciplinary studio practice, which includes mixed media, alternative-process photography, video, and movement-based performance. Ciarrocchi’s work has been exhibited in the United States, Canada, and Europe. She has been awarded residencies in the United States from the Baryshnikov Arts Center, Bronx Museum of the Arts, MacDowell, Millay Arts, and Ucross to name a few. She has received grants and awards from the Bay and Paul Foundation, Bronx Council on the Arts, Canada Council for the Arts, Foundation for Contemporary Arts, Franklin Furnace Fund, Jerome Foundation, Map Fund, Mertz Gilmore, Mid-Atlantic Arts Foundation, New York State Council on the Arts, Puffin Foundation, and the Trust for Mutual Understanding. In addition to her studio practice, Ciarrocchi has created award-winning projections design for dance and theater. Ciarrocchi earned a Master’s in Fine Art in Computer Art from the School of Visual Arts, in New York City, and a Bachelor’s of Fine Art in Dance from Purchase College, Purchase, NY.

 

Joanna Duda – pianist, composer, improviser. She works in the field of experimental music with elements of jazz, classical and contemporary music. In 2017, she established Joanna Duda Trio which, in recent years, has played at such prestigious venues as Ronnie Scott’s in London, Le Periscope in Lyon, Opus Jazz Club in Budapest as well as jazz festivals in Vancouver, Edmonton, Bremen and Helsinki. Joanna Duda also composed the music for the series “Erotica 2022”, a Polish film for the Netflix platform with female directors: Kasia Adamik, Olga Chajdas, Jagoda Szelc, Anna Jadowska, Anna Kazejak. Between 2008 and 2022, she co-founded the piano and composer Wojtek Mazolewski Quintet with whom she recorded 8 albums. The album CHAOS PEŁEN IDEI went gold and the album POLKA went platinum. She has composed music for many theatre performances, among others for Amareya Theatre & Guests – “Fetish.wtf” (dir. Dorota Androsz), “Nomadic Woman”, “Kantor_Tropy: Collage”, “Balladyna” (dir. K. Garbaczewski).

Natalia Chylińska – is an artist and performer. In her artistic work she moves at the intersection of body/movement work, text, sound and visual material. Her work stems from her interest in practices that deepen the relationship between the body and the environment, as well as certain humanist currents: posthumanism, queer theory, ecofeminism, hydro-feminism. With Katarzyna Pastuszak she runs the Performative Practices Studio (Pracownia Praktyk Performatywnych) at GAK Plama in Gdańsk. Her recent projects encompass: “Natural instabilities” (research and art project / Katarzyna Pastuszak, Sarah Turquety, Coralie Neuville, Poland/France), “Anatomies”/“2nd floor anatomies” (premiere: YPAM Tokyo, Yokohama/Japan), “queerscape/landscape of emptiness” (in process), artfilm “Home” (dir. Sue Schroeder, Adam Larsen).

Katarzyna Pastuszak – dancer/performer, choreographer and artistic director of Amareya Theatre & Guests, assistant professor in the Department of Performing Arts (University of Gdańsk), member of Between.Pomiędzy Research Group (UG). Winner of numerous artistic scholarships granted by the City of Gdańsk, the Marshal of Pomorskie Voivodeship and the Minister of Culture and National Heritage. Her performances have been presented, among others, in Japan, Norway, Turkey, Israel, Germany, France and Greenland, as well as at numerous festivals in Poland. In June 2023, Pastuszak and Natalia Chylińska’s performance “Anatomies” was presented at the 10th Theatre Olympiad (Budapest, Hungary) as part of the artistic project “Perform[ing] Poland”, organised by the Jerzy Grotowski Institute. In her artistic activities she moves mainly in the field of new choreography and physical theatre, combining movement research with current trends in humanistic thought. She is interested in the politics of the body and choreography. She works with ethnic minorities and groups at risk of exclusion. She also explores the relationship between storytelling and choreography, creating performances and performances based on herstories and body memory. Recently, the kingdom of fungi has occupied a special place in her artistic practice. Selected projects: “Natural instabilities” (research and art project / Natalia Chylinska, Sarah Turquety, Coralie Neuville, Poland/France), “Anatomies”/“2nd floor anatomies” (premiere: YPAM Tokyo, Yokohama/Japan), “Spore Fantasy” (in process), artfilm “Home” (dir. Sue Schroeder, Adam Larsen).