Sieć Kultury to program nastawiony na sieciowanie, dokształcanie i wspieranie nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury, a także radnych i przedstawicieli władz z województwa pomorskiego. W ramach działań Sieci Kultury w 2017 roku dofinansowanie zdobyło 10 projektów. Instytut Kultury Miejskiej, koordynator programu, ogłasza kolejny konkurs wspierający inicjatywy edukacji kulturowej w regionie. Można uzyskać dofinansowanie w kwocie do 12 000 zł brutto (projekty „duże”) i 4 000 zł brutto (projekty „małe”). Regulamin i informacje dostępne są na stronie: www.sieckultury.pl.

Program stwarza warunki do spotkania reprezentantów sfery kultury z przedstawicielami placówek oświatowo-edukacyjnych w różnych przestrzeniach i konfiguracjach, po to by lepiej się poznać i zrozumieć. Można stwierdzić, że to „tylko spotkanie”. Dla mnie to „aż spotkanie”, połączone ze wzajemnym poznaniem się, bo województwo pomorskie nie jest jednym spójnym regionem, a raczej subregionami o skomplikowanej historii – mówi Agata Andrasiak z Instytutu Kultury Miejskiej.

16 lutego w Sali Spotkań w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbędzie się podsumowanie działań Sieci Kultury w roku 2017. Koordynatorzy projektów, które uzyskały dofinansowanie podzielą się swoimi doświadczeniami, refleksjami i dobrymi praktykami. Miejsca, w których realizowano program to: Szopa (gmina Sierakowice), Czarna Dąbrówka, Słupsk, Sikorzyno, Wejherowo, Luzino, Ciekocino (gmina Choczewo), Brodnica Górna i Dolna, Chojnice, Skórowo i Gdynia.

W 2017 roku w programie wzięło udział prawie 1,5 tysiąca osób. W planach na rok 2018 mamy konkurs na dofinansowanie najciekawszych inicjatyw edukacji kulturowej w województwie pomorskim, w którym rozdysponujemy 48 000 zł brutto, bezpłatne szkolenia przygotowujące do wypełniania wniosku, spotkania informacyjne, konkurs na mentorów, którzy będą wspierać działania początkujących organizatorów, konsultacje indywidualne i wizyty studyjne – opowiada Agata Andrasiak.

 

Projekty konkursowe muszą odbyć się na obszarze województwa pomorskiego w okresie od 28 maja do 5 października 2018 roku. Organizatorzy mogą zgłosić tylko jedną propozycję, obowiązkowo na formularzu wniosku konkursowego, który stanowi załącznik do regulaminu. Proponowane działania muszą dotyczyć edukacji kulturowej oraz opierać się na partnerskiej współpracy między sektorami oświaty i kultury. W projekcie musi uczestniczyć przynajmniej jeden przedstawiciel sektora kultury i przynajmniej jeden przedstawiciel sektora edukacji. We wniosku należy przedstawić harmonogram i kosztorys realizacji projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2018 roku. Projekty będą oceniane przez komisję, która przyzna od 0 do 100 punktów, a następnie wyłoni najwyżej ocenione wnioski.

Kryteria oceny, regulamin, szczegółowe daty obowiązkowych szkoleń oraz materiały informacyjne pomocne w wypełnieniu zgłoszenia znajdują się na stronie: http://sieckultury.pl/2018/01/konkurs-siec-kultury-2018/.


Program Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim jest częścią wieloletniego, ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program ten zmierza do podniesienia poziomu edukacji kulturowej i artystycznej w Polsce. W ramach Sieci Kultury organizowane są między innymi warsztaty, konkursy grantowe i spotkania informacyjno-integracyjne. Operatorem programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej. www.sieckultury.pl

Dołącz do grupy Sieci Kultury na Facebooku

 

Powiązane projekty