Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na szkolenie w ramach Akademii Aktywnej Społeczności – Zastosowanie technik wizualizacji i relaksacji. 26 – 27 czerwca 2021 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 21.06. 2021 r. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

UWAGA! WARSZTATY ZOSTAŁY ODWOŁANE

Do udziału zachęcamy osoby spragnione kontaktu na żywo. Warsztatowa forma pracy pozwoli nie tylko na przywrócenie zapału do działania, ale i wyposaży osoby uczestniczące w niezbędne umiejętności wprowadzenia metod relaksacyjnych do codziennej praktyki. Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 15.06.2021 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem warsztatów organizowanych w ramach Akademii Aktywnej Społeczności oraz Klauzulą Informacyjną Instytutu Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku.

Informacje dotyczące warsztatów oraz rekrutacji:

 • Warsztaty odbywają się w reżimie sanitarnym. Uczestniczki i uczestników prosimy o zaopatrzenie się w maski jednorazowego użytku.
 • Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego
 • Udział w spotkaniu pozwoli doświadczyć na sobie działania relaksacji i  wizualizacji, umożliwia zapoznanie się z podstawowymi informacjami teoretycznymi na temat tych  technik oraz ich praktycznego zastosowania.

Zakres tematyczny: 

 • Celem szkolenia jest przekazanie osobom uczestniczącym teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat metod relaksacyjnych i wizualizacji oraz wykorzystania tych technik w w obszarze zawodowym, praktyce aktywistycznej oraz życiu codziennym.
 • Udział w warsztatach pozwoli doświadczyć na sobie działania relaksacji i wizualizacji, by następnie zintegrować to doświadczenie z wiedzą teoretyczną. System zadań i ćwiczeń umożliwia utrwalanie zdobytej wiedzy i doświadczenia. 
 • Warsztaty będą składały się z kilku modułów obejmujących wprowadzenie, krótką część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne obejmujące elementy dramy i pracy z ciałem. Nacisk położony jest na pracę własną, tak by uczestnicy i uczestniczki  mieli możliwość utrwalania zdobywanej wiedzy i integrowania jej z doświadczeniem.
 • Warsztaty odbędą się w formule na żywo.

Metody: 

 • Zajęcia są planowane w formie naprzemiennego stosowania części warsztatowej, dyskusji grupowej i części teoretycznej. 

Zarys programu spotkań.

 • Zawiązanie się grupy, integracja, wprowadzenie w temat wizualizacji. Praktyczne zastosowanie wizualizacji.
 • Aktywizacja zmysłów w czasie wizualizacji – zmysł węchu, zmysł wzroku, zmysł dotyku, zmysł słuchu. Praca z rysunkiem.
 • Wizualizacje – zastosowanie w warsztatach, w relaksacji, w terapii.
 • Praktyczne zastosowanie wizualizacji, prowadzenie wizualizacji przez osoby uczestniczące.

O osobach prowadzących:

 • Katarzyna Starowicz – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizorka socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trenerka i superwizorka metody samoobrony i asertywności dla kobiet WenDo.

Zawodowo związana z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie główny obszar jej pracy to ambulatoryjna psychoterapia osób dorosłych, leczenie zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości oraz działalność dydaktyczna. 

Zainteresowania: identyfikuje się jako psychoterapeutka pracująca w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię i socjoterapię młodzieży. Od 2005 roku zajmuje się również wsparciem i rozwojem grupowym, prowadzeniem warsztatów WenDo, warsztatów z komunikacji, treningów interpersonalnych a także warsztatów rozwojowych dla koniet. Jest współautorką publikacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz książki „Śmiało przez życie – asertywność dla kobiet” (Difin 2008). Od 2021 prowadzi Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Majowe Drzewo w ramach którego organizuje warsztaty w Beskidzie Niskim. Lubi pracę z ludźmi, śpiew, zwierzęta i naturę.

 • Magdalena Wojciechowska – psycholożka, filolożka. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Arteterapii według programu profesora W. Karolaka oraz całościowy czteroletni kurs psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, z którym związana jest zawodowo i dydaktycznie. Pracowała w obszarze związanym ze wsparciem osób chorujących psychicznie. Zajmowała się działalnością dydaktyczną w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach której prowadziła warsztaty, takie jak np. “Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej”, czy “Arteterapia w psychologii zdrowia”. Uczestniczka konferencji z zakresu Psychiatrii i Sztuki. Obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną w oparciu o podejście psychodynamiczne. Interesuje się sztuką art brut, a w wolnym czasie lubi czytać kryminały i chodzić do teatru.

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek. 

Informacja dotycząca COVID-19

Osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach, zobowiązane są do przekazania swoich danych, na wypadek stwierdzenia u którejś z osób uczestniczących zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W zgłoszeniu należy zamieścić oświadczenie, że osoba uczestnicząca według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Jeżeli u osoby uczestniczącej wystąpią objawy choroby nie weźmie udziału w warsztatach i poinformuje o tym organizatora. Dane zbierane są w celu realizacji warsztatów oraz poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

Regulamin warsztatów Akademia Aktywnej Społeczności organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku.

Udział w warsztatach Akademii Aktywnej Społeczności organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Organizatorem warsztatów Akademii Aktywnej Społeczności jest Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Długi Targ 39/40, 80 – 830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk pod poz. 12/11, NIP: 5833123864, REGON: 221188030 (dalej w treści niniejszego Regulaminu określany także jako „IKM” lub „Organizator”)

2. Postanowienia ogólne kierowane do osób uczestniczących w warsztatach Akademii Aktywnej Społeczności:
a) Osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach Akademii Aktywnej Społeczności, zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji – zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub osobiście w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej i przekazania swoich danych, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane zbierane są w celu realizacji spotkania w czasie obowiązującego reżimu sanitarnego oraz poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. Organizator informuje osobę dokonującą zgłoszenia, czy zgłoszenie zostało przyjęte.
b) Osoby uczestniczące w warsztatach Akademii Aktywnej Społeczności powinny zachować pomiędzy sobą minimum 1,5 metrowe odstępy; zasada ta nie obowiązuje osób z niepełnosprawnościami, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;
c) Osoby uczestniczące zobowiązane są do:
– zakrywania nosa oraz ust za pomocą maseczek ochronnych; obowiązek ten nie dotyczy osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; Osoby uczestniczące w spotkaniu zobowiązane są zaopatrzenia się w materiały do zakrywania nosa oraz ust na własny koszt i we własnym zakresie.
– dezynfekcji rąk środkiem zapewnianym przez Organizatora;
d) Osoby uczestniczące w warsztatach Akademii Aktywnej Społeczności zobowiązane są do respektowania zastanego ustawienia krzeseł podczas spotkania, które będzie zachowywało 1,5 metrowy dystans w stosunku do innych osób, zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc;
e) Osoby uczestniczące warsztatów Akademii Aktywnej Społeczności zobowiązane są również do zapoznania się i respektowania procedur i regulaminów obowiązujących w miejscu warsztatów, a także do stosowania się do wskazówek i poleceń przedstawicieli Organizatora;
f) naruszenie postanowień pkt b)-d) skutkuje koniecznością opuszczenia spotkania,
g) Osoby uczestniczące warsztatów Akademii Aktywnej Społeczności mają obowiązek poinformowania obsługi o złym samopoczuciu lub objawach mogących świadczyć o zarażeniu koronawirusem (gorączka, ból gardła, kaszel, katar, duszności, wysypka, ból mięśni).W przypadku wystąpienia takich symptomów osoba musi niezwłocznie zostać odizolowana. Powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, a dalsze postępowanie będzie zgodne z jej wytycznymi. Osoby w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia obowiązane są do odwołania swojej obecności w spotaniu oraz nieuczestniczenia w nim.
h) Organizator nie sprawuje opieki nad osobami uczestniczącycmi, które biorą udział w spotkaniu na własne odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste wyrządzone przez osoby uczestniczące lub z ich udziałem,
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie miejsca odbywania warsztatów.

3. Postanowienia ogólne zapewnienia bezpieczeństwa podczas warsztatów Akademii Aktywnej Społeczności organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej.

a) Liczba osób uczestniczących na każdym spotkaniu jest ograniczona do 22 osób. Do tej liczby nie wliczają się pracownicy IKM i prowadzący spotkania.
b) Organizator zapewnia użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne);
c) dopilnowanie, aby osoby uczestniczące posiadały ochronę zakrywającą usta i nos;