Akademia Aktywnej Społeczności to projekt mający na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych, aktywistów i aktywistek.

W Akademii Aktywnej Społeczności skupiamy się na wzmacnianiu organizacji oraz aktywistów i aktywistek, poprzez warsztaty, konsultacje, sesje coachingowe i inne formy. Staramy się, aby tematy zajęć wynikały z potrzeb osób uczestniczących w projekcie. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Gdańsku lub online. Zazwyczaj wymagają wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16-20 osób.

Projekt Akademia Aktywnej Społeczności wywodzi się z projektów Active Citizens – Aktywna Społeczność i Akademia Active Citizens realizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

 


Najbliższe warsztaty:

 


Materiały z poprzednich szkoleń z lat 2013-2016 znajdują się w Repozytorium IKM


KLAUZULA INFORMACYJNA

w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl drogą listu zwykłego na adres siedziby Instytutu Kultury Miejskiej.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na warsztaty organizowane przez IKM w ramach Akademii Aktywnej Społeczności oraz realizacji warsztatów z Pani/Pana udziałem na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), oraz na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a) RODO oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego IKM na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją warsztatów będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji warsztatów, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, natomiast adres e-mail służący do przesyłania informacji marketingowych o innych warsztatach i imprezach kulturalnych organizowanych przez IKM przez okres trzech lat.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności IKM z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym projekty kulturalne i edukacyjne realizowane przez IKM (o ile zgłoszenie dotyczy takiego projektu), podmiotom świadczącym obsługę prawną IKM, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz IKM, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia Pani/Pana na warsztaty i realizacji ich przez IKM z Pani/Pana udziałem. W tej sytuacji jest Pani /Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych Pani/Pana, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w warsztatach.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.

REGULAMIN WARSZTATÓW AKADEMIA AKTYWNEJ SPOŁECZNOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Udział w warsztatach Akademii Aktywnej Społeczności organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Organizatorem warsztatów Akademii Aktywnej Społeczności jest Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Długi Targ 39/40, 80 – 830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk pod poz. 12/11, NIP: 5833123864, REGON: 221188030 (dalej w treści niniejszego Regulaminu określany także jako „IKM” lub „Organizator”)

2. Postanowienia ogólne kierowane do osób uczestniczących w warsztatach Akademii Aktywnej Społeczności:

a) Osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach Akademii Aktywnej Społeczności, zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji – zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub osobiście w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej i przekazania swoich danych, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane zbierane są w celu realizacji spotkania w czasie obowiązującego reżimu sanitarnego oraz poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. Organizator informuje osobę dokonującą zgłoszenia, czy zgłoszenie zostało przyjęte.

b) Osoby uczestniczące w warsztatach Akademii Aktywnej Społeczności powinny zachować pomiędzy sobą minimum 1,5 metrowe odstępy; zasada ta nie obowiązuje osób z niepełnosprawnościami, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;

c) Osoby uczestniczące zobowiązane są do:

– zakrywania nosa oraz ust za pomocą maseczek ochronnych; obowiązek ten nie dotyczy osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; Osoby uczestniczące w spotkaniu zobowiązane są zaopatrzenia się w materiały do zakrywania nosa oraz ust na własny koszt i we własnym zakresie.

– dezynfekcji rąk środkiem zapewnianym przez Organizatora;

d) Osoby uczestniczące w warsztatach Akademii Aktywnej Społeczności zobowiązane są do respektowania zastanego ustawienia krzeseł podczas spotkania, które będzie zachowywało 1,5 metrowy dystans w stosunku do innych osób, zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc;

e) Osoby uczestniczące warsztatów Akademii Aktywnej Społeczności zobowiązane są również do zapoznania się i respektowania procedur i regulaminów obowiązujących w miejscu warsztatów, a także do stosowania się do wskazówek i poleceń przedstawicieli Organizatora;

f) naruszenie postanowień pkt b)-d) skutkuje koniecznością opuszczenia spotkania,

g) Osoby uczestniczące warsztatów Akademii Aktywnej Społeczności mają obowiązek poinformowania obsługi o złym samopoczuciu lub objawach mogących świadczyć o zarażeniu koronawirusem (gorączka, ból gardła, kaszel, katar, duszności, wysypka, ból mięśni).W przypadku wystąpienia takich symptomów osoba musi niezwłocznie zostać odizolowana. Powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, a dalsze postępowanie będzie zgodne z jej wytycznymi. Osoby w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia obowiązane są do odwołania swojej obecności w spotaniu oraz nieuczestniczenia w nim.

h) Organizator nie sprawuje opieki nad osobami uczestniczącycmi, które biorą udział w spotkaniu na własne odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste wyrządzone przez osoby uczestniczące lub z ich udziałem,

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie miejsca odbywania warsztatów.

2. Postanowienia ogólne zapewnienia bezpieczeństwa podczas warsztatów Akademii Aktywnej Społeczności organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej.

a) Liczba osób uczestniczących na każdym spotkaniu jest ograniczona do 22 osób. Do tej liczby nie wliczają się pracownicy IKM i prowadzący spotkania.

b) Organizator zapewnia użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne);

c) dopilnowanie, aby osoby uczestniczące posiadały ochronę zakrywającą usta i nos;

Kontakt

Anna Urbańczyk

Anna Urbańczyk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Akademii Aktywnej Społeczności i Gdańskich Dni Sąsiadów.

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl