ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Akademia Aktywnej Społeczności to cykl szkoleń dla osób działających w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów i aktywistek.

W Akademii Aktywnej Społeczności skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Akademia Aktywnej Społeczności to weekendowe dwudniowe warsztaty (po 12 godz.). Zapraszamy na nie osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Gdańsku lub online. Wymagają wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16-20 osób.

Projekt Akademia Aktywnej Społeczności wywodzi się z projektów Active Citizens – Aktywna Społeczność i Akademia Active Citizens realizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

 


Najbliższe warsztaty:


Reportaż dotyczący działań Akademii Active Citizens w 2014 r. Film powstał dzięki wsparciu British Council. 


Materiały z poprzednich szkoleń z lat 2013-2016 znajdują się w Repozytorium IKM


KLAUZULA INFORMACYJNA

w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl drogą listu zwykłego na adres siedziby Instytutu Kultury Miejskiej.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na warsztaty organizowane przez IKM w ramach Akademii Aktywnej Społeczności oraz realizacji warsztatów z Pani/Pana udziałem na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), oraz na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a) RODO oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego IKM na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją warsztatów będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji warsztatów, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, natomiast adres e-mail służący do przesyłania informacji marketingowych o innych warsztatach i imprezach kulturalnych organizowanych przez IKM przez okres trzech lat.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności IKM z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym projekty kulturalne i edukacyjne realizowane przez IKM (o ile zgłoszenie dotyczy takiego projektu), podmiotom świadczącym obsługę prawną IKM, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz IKM, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia Pani/Pana na warsztaty i realizacji ich przez IKM z Pani/Pana udziałem. W tej sytuacji jest Pani /Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych Pani/Pana, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w warsztatach.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.

Kontakt

Anna Urbańczyk

Anna Urbańczyk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Akademii Aktywnej Społeczności i Gdańskich Dni Sąsiadów.

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl