Safari tutaj. Spacer z artystami

Artyści skupieni w „Safari tutaj” badają możliwości oraz granice swoich doświadczeń w ramach projektu Corners przy użyciu narzędzi i estetyki charakterystycznych dla przemysłu turystycznego.

W początkowym etapie pracy artyści zbierają i reinterpretują elementy każdego z miejsc, w którym odbywa się projekt, by następnie zaprezentować je lokalnej publiczności poprzez różne działania i media: jako formy wystawiennicze, spacery, filmy. Praca odbywa się na oczach widzów i częściowo przy ich udziale.
„Safari tutaj” nie imituje i nie wyobraża tego, co jest „gdzie indziej”, ale obserwuje i skupia się na tym, co znajduje się „tutaj”. Reinterpretując i re-prezentując codzienność danego miejsca, artyści starają się sprawić, by lokalna publiczność odkryła nowe narracje i nowe zaangażowanie. Chcą w taki sam sposób celebrować „przyziemność” i codzienność, a używają w tym celu języka, za pomocą którego przewodniki turystyczne opowiadają o „monumentalnych” zjawiskach i widokach.

Dołącz do Safari tutaj 20 lub 21 maja! 

Safari tutaj / Maria Anastassiou (Wielka Brytania), Isabella Mongelli (Włochy), Miloš Tomić (Serbia) – spacer z artystami

Data i godzina: 20 i 21 maja, start godz. 16.30

Miejsce startowe: Tramwaj przy Cafe Zajezdnia, ul. Toruńska 27/ zapisy: www.safaritutaj.evenea.pl

Odwiedź artystów na Dolnym Mieście! 

Isabella, Maria i Miloš chcą dowiedzieć się więcej na temat życia na Dolnym Mieście, poznać lokalne historie. Jeśli chcesz podzielić się swoimi wspomnieniami, przyjdź do tramwaju przy Cafe Zajezdnia na ul. Łąkowej: w sobotę 13.05 w godz. 14.00 – 16.00, w niedzielę 14.05 w godz. 12.00 – 14.00 i w poniedziałek 15 maja w godz. 16.30 – 18.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artystów interesuje na ile projekt artystyczny możliwy jest do przeprowadzenia za pomocą narzędzi i usług, których używa współczesny przemysł turystyczny. Narodziny masowej turystyki zmieniły Europę we wszystkich jej zakątkach i zaburzyły rozumienie wypoczynku.

Artyści zaangażowani w projekt:

Isabella Mongelli (Taranto, Włochy) – performerka i artystka wizualna zainteresowana prostymi działaniami wewnątrz skomplikowanych obszarów tematycznych. Producentka różnych form pokazów i spektakli, autorka przedstawienia „IRINA [Varietà] Deljirant” i długofalowego projektu o swoim rodzinnym mieście Taranto. Współpracowała z Pino Pascali Museum i Xing, brała udział w projektach artystycznych Mattina, Cosimo Terlizziego, Tima Spoonera oraz w Project in Situ.

Maria Anastassiou (Londyn, Wielka Brytania) – artystka i autorka filmów pochodząca z Cypru. W swojej twórczości wykorzystuje materiały analogowe, cyfrowe i archiwalne, które pojawiają się we wszystkich formach jej działalności: produkcjach galeryjnych, kinowych, dokumentalnych i projektach partycypacyjnych. Praca kolektywna, jako źródło inspiracji i siły twórczej, jest dla niej szczególnie ważna. Jest jedną z założycielek collective-iz, londyńskiej grupy, działającej na rzecz wzmacniania krytycznej debaty odnoszącej się do filmu eksperymentalnego, sztuki wideo i performansu.

Miloš Tomić (Belgrad, Serbia) – artysta multimedialny, tworzący filmy, zdjęcia, kolaże i rzeźby. Studiował reżyserię oraz animację, które mają nieustanny wpływ na jego twórczość. Podmioty jego prac są zazwyczaj złożone z niepotrzebnych przedmiotów: praca doktorska Tomicia zatytułowana była „Cenność wyrzuconych przedmiotów, tj. śmieci jako materiał dla filmu, fotografii…”. Przez ostatnie 20 lat, jako niezależny autor filmów zafascynowany muzyczną improwizacją, zbieraniem porzuconych przedmiotów, pisaniem, podróżami, współpracował z szeregiem artystów wizualnych, muzyków, filmowców, jak również z ludźmi ze społecznego marginesu. W 2013 r. – jak sam mówi, „przez przypadek” – reprezentował Serbię na Biennale w Wenecji.
Produkcja: Teatro Pubblico Pugliese, ISIS Arts, Rex

O wszystkich projektach Corners w Gdańsku: http://ikm.gda.pl/projekt/corners/

ENGLISH VERSION 
Safari Here – A guided tour with artists
Using tools and aesthetics appropriated by the Tourist Industry the artists of Safari Here are exploring the possibilities and limits of their experience and role within Corners. The work is happening in public and with the public’s participation in elements of its making. Through an accumulative process, a workshop and a curated space, the artists are collecting and re-interpreting elements from each place of residency, and in turn present them back to the local audiences through different processes and mediums; in display form, guided tour, film and print.
Safari Here aim not to imitate or dream the ‘elsewhere’ but observe and focus on the ‘here’. The hope is that as we re-interpret and re-present the fabric of everyday life of a place, new narratives and renewed engagement will emerge for the local audiences and for possible new audiences. The aims are to celebrate the “mundane” and the everyday in the same manner and sometimes pompous approach and exalting language found in celebrations of “monuments” and sights in tourist guides.
It is interesting how the Corners Project is even possible to happen through the tools and services provided by the 21st century tourist and travel industry. The advent of mass tourism has brought an unparalleled transformation to all corners of Europe, shifting the balances of leisure.

Artists involved:
Isabella Mongelli (Taranto, Italy) – performer and visual artist interested in simple actions inside complex thematic areas. She has produced different formats of shows and performances, created a performance IRINA[Varietà] Deljirant and a long-term project about her home-town, Taranto She collaborated with Pino Pascali Museum and Xing and worked in projects of the artists Mattin, Cosimo Terlizzi, Tim Spooner as well as participated in the Project in Situ.

Maria Anastassiou (London, UK)
Maria Anastassiou is an artist filmmaker, originally from Cyprus. Her practice uses analogue, digital and archival materials across platforms from gallery to cinematic, documentary and participatory modes of production. Collective practice is crucial to her work, with an interest in collaboration as a creative force of production and intercultural dialogue. She is a co-founder of collective-iz, a critically acclaimed London-based filmmakers’ collective, programming and creating platforms for critical debate within the context of experimental film, video and performance.

Miloš Tomić (Belgrade, Serbia) – multimedia artist whose projects span film, photography, collages and sculpture. He studied directing and animation – experiences that continue to influence his practice. His subjects are either comprised of or preoccupied with disposable/disposed objects: his doctoral thesis was titled “Preciousness of discarded objects, i.e. trash as the material for film, photography…” Over last 20 years, as an independent filmmaker with various others obsessions: music improvisations, collecting abandon objects, writhing, traveling, he has collaborated with many other filmmakers, visual artist, musicians as well, as with people from margins of society. In 2013, as he said “by chance”, was Serbian representative at Bienalle in Venice.

Co-produced by: Teatro Pubblico Pugliese, ISIS Arts, Rex