Myślenie o rozwoju często jest utożsamiane w tworzeniem futurologicznych wizji, które odnoszą się do globalnych procesów. Jednocześnie, ostatnie lata dobrze pokazały, że to w lokalnych społecznościach drzemie potencjał radzenia sobie z następującymi po sobie kryzysami.
Zapraszamy na debatę, podczas której będziemy rozmawiać, w jaki sposób budować siłę społeczności w oparciu o lokalne tożsamości. Podejmiemy także temat sposobu w jaki tradycja i doświadczenia przeszłych pokoleń mogą dostać nowych modeli rozwoju, dla których punktem wyjścia będą nasze małe ojczyzny. Postawimy również pytanie o to, na ile wizje rozwoju Polski powinny być tworzone na poziomie centralnym – narodowym, a na ile wychodzić z regionalnych tożsamości
́, , . 17:00, , ̨
W rozmowie uczestniczyć będą: Monika Chabior, Cezary Obracht-Prondzyński, Alicja Wójcik, Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Debatę poprowadzi: Joanna Erbel.
prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, germanistka, profesor w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej), kieruje Pracownią Badań nad Narracjami Pogranicza, 2018/19 visiting professor w Johannes Gutenberg Universität w Mainz/Moguncji (antropologia kulturowa). Prezeska Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku i Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza. Bada literaturę, pamięć, tożsamość i krajobraz kulturowych pograniczy, zwłaszcza Pomorza, Kaszub oraz Gdańska. Tej tematyce poświęcone są jej liczne publikacje, m.in. trzy przewodniki historyczno-literackie Śladami żydowskimi po Kaszubach (2010), Kaszubski wanożnik po Gdańsku. Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej Miasta (2018) oraz Wędrówki z Günterem Grassem. Kartografia literacka Miasta (2022), których jest współautorką i/bądź współredaktorką.
Monika Chabior – zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Zarządza gdańską oświatą, pomocą społeczną, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz wsparciem innowacji społecznych. Koordynuje wdrożenie polityk horyzontalnych: „Gdańskiego Modelu na rzecz równego traktowania”, „Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów”. Socjolożka, aktywna działaczka społeczna na rzecz praw człowieka, włączenia społecznego oraz emancypacji grup zagrożonych wykluczeniem.
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – pracuje w Instytucie Socjologii UG (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej oraz Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą), jest socjologiem, antropologiem i historykiem. Autor i współautor ponad 30 książek, redaktor ponad 20, kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych. Prezes Instytutu Kaszubskiego, przewodniczący Komitetu Socjologii PAN (2020-2024), członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (kierownik Stacji PAU w Gdańsku), członek Rady Doskonałości Naukowej (2024-2027), Laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im Jana Heweliusza za rok 2017 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz Nagrody Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza (2023).
Alicja Wójcik – Ekspertka ds. Rozwoju Lokalnego w CoopTech Hub. Absolwentka Artes Liberales w Rotterdamie oraz Studiów Miejskich w Brukseli. Swoją pracę dyplomową poświęciła urbanizacji oddolnej i demokratycznemu zarządzaniu dobrami wspólnymi w miastach na przykładzie Osiedla Jazdów w Warszawie. Pracowała dla Instytutu Spraw Obywatelskich, UN-Habitat i Community Land Trust Brussels. W hubie zajmuje się projektami dotyczącymi tematyki miejskiej i lokalnej, wspiera w animacji społeczności oraz tworzeniu raportów hubowych. Jest też łączniczką pomiędzy Partnerstwem Otwarty Jazdów a hubem, aby wspierać bliską współpracę obu organizacji. Lubi drzewa i łąki, nie lubi idealnie przyciętych trawników.
prowadzenie: Joanna Erbel – socjolożka. Dyrektorka ds. protopii CoopTech Hub, członkini Zarządu PLZ Spółdzielni. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni MOST.
Członkini Rady Fundacji Rynku Najmu. Autorka książek Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej (2020) oraz Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze (2022) oraz powieści foresightowej – Jak Henryk zdobył władzę (2023). Współpracowniczka Fundacji „a/typowi” działającej na rzecz neuroróżnorodności.