Centrum Projektowania Uniwersalnego to pierwsze w Polsce centrum badawczo-rozwojowe realizujące cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. W oparciu o wieloletnie doświadczenie dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, dyrektor CPU opowie o projektowaniu uniwersalnym 22 marca o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Wykład odbywa się we współpracy z Gdańską Radą ds. Równego Traktowania. Wstęp wolny!

Partnerem wydarzenia jest powołana 17 grudnia 2015 roku Rada ds. Równego Traktowania, która jest „Zespołem, który będzie monitorował zachowania dyskryminacyjne, reagował na nie i stworzy płaszczyzny uczenia się siebie nawzajem, wokół łączących nas w Gdańsku wartości wolności i solidarności” – jak powiedział Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Piotr Kowalczuk.

Gdańska Rada zajmuje się dyskryminacją ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową. Działa zgodnie z zasadą pomocniczości i subsydiarności w duchu wzajemnego szacunku stron, równego traktowania i poszanowania różnorodności.

O prelegencie:

Marek Wysocki od 2010 roku prowadzi na Politechnice Gdańskiej badania dostępności obiektów w zakresie realizacji koncepcji projektowania uniwersalnego. Jest twórcą programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Od 2014 roku prowadzi warsztaty partycypacyjne z udziałem osób z niepełnosprawnościami w zakresie projektowania przestrzeni zamieszkania zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Jest audytorem dostępności obiektów i przestrzeni publicznych , autorem Standardów Dostępności przestrzeni publicznych, które zarejestrowane zostały na Politechnice Gdańskiej jako rozwiązanie innowacyjne. Konsekwentnie prowadzi wdrożenia Standardów Dostępności w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego w polskich miastach. Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni.

 

Prelegent to także członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jako ekspert Grupy ON Inclusion 14-20 działa na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). Członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju.

Jest zwolennikiem konsekwentnego wprowadzenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością do polskiego porządku prawnego. Propagator idei równoprawnego dostępu osób z ograniczeniami mobilności i percepcji do przestrzeni publicznej oraz powszechnej edukacji. Od ponad dekady konsekwentnie popularyzuje ideę projektowania uniwersalnego, za co m.in. został nagrodzony w 2013 roku Medalem „Gdynia bez Barier”. Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się z problemami i ograniczeniami fizycznymi lub percepcji, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.