Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11

19 lipca 2024, 10:00 - 15 września 2024, 20:00
RISING. LEARNING FROM THE PAST TODAY FOR TOMORROW*
*for english scroll down
19 lipca – 15 września 2024
jedna wystawa dwie lokalizacje
jedna postać jedno dzieło
wiele wojen jedno doświadczenie
–> WERNISAŻ | 19 LIPCA 2024
*18:00 -18:45 wernisaż, CSW Łaźnia 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk
*18:45 – 19:30 wspólne przejście z CSW Łaźnia do Instytutu Kultury Miejskiej
*19:30 wernisaż, Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, Gdańsk
–> Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1, ul. Jaskółcza 1
Anna Fiszer Barbara Massalska Teresa Pągowska Alina Szapocznikow Józefa Wnukowa Hanna Żuławska
–> Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11
Marek Płuciennik Hanna Shumska Florian Tuercke Elizabeth Turrell Anastasiia Vorobiova Mariusz Waras
Jaka jest siła sztuki i kultury w czasach (post)konfliktu? Jak budujemy miasto i relacje społeczne w trakcie konfliktów, po doświadczeniach wojennych i przepracowaniu powojennych traum? Jak obecnie tworzymy przestrzeń dla istot ludzkich i nieludzkich, a potem dbamy o nią?
W międzynarodowym projekcie „Rising. Learning from the Past Today for Tomorrow” interesuje nas zbadanie i przedstawienie, jak przez pryzmat wojennych doświadczeń zmienia się perspektywa i twórczość, jak wygląda codzienność i działalność artystyczna, jak zmienia się warstwa wizualna i sfera akustyczna miasta przez pryzmat traumatycznych wydarzeń, skutków wojny i odbudowy nie tylko architektury, ale i relacji społecznych.
Podsumowaniem tego projektu jest wystawa w dwóch instytucjach i ich przestrzeniach ekspozycyjnych. Pierwsza to sala wystawowa w CSW Łaźnia, gdzie prezentujemy sześć dzieł sześciu artystek, które miały niezwykłe znaczenie dla rozwoju sztuki w powojennym Gdańsku, dla odbudowy miasta i wprowadzeniu dzieł artystycznych do przestrzeni miejskiej – Anny Fiszer, Barbary Massalskiej, Teresy Pągowskiej, Aliny Szapocznikow, Józefy Wnukowej i Hanny Żuławskiej. Scenografia nawiązuje do rusztowań, po których musiały piąć się artystki i do ich wysiłku fizycznego. Każda z nich była silną, wyjątkową osobą i każda z nich przepracowywała traumy wojenne, przekuwając je w rzeźby, tworząc dzieła sztuki, wprowadzając kolor i nowe formy do pejzażu miasta. Na wystawie nie prezentujemy reprodukcji, ale obiekty z kolekcji muzealnych i prywatnych, takie jak tkaniny, rzeźby, obrazy, chcąc ukazać wszechstronność i ponadczasowość tych artystek.
Druga część wystawy jest prezentowania w Kunszcie Wodnym, siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej. Jego wnętrze stanowi otwarta przestrzeń publiczna, przedłużenie placu miejskiego i historycznego Traktu Królewskiego. Jest przyjazna dla ludzi, zachęca do spędzania czasu wolnego, jak i do coworkingu. Ze względu na swoją specyfikę i liczne zaułki, doskonale sprawdza się jako przestrzeń, w którą twórcy mogą wpisywać dzieła sztuki. Zaproszeni przez kuratorki artyści współcześni: Marek Płuciennik, Hanna Shumska, Florian Tuercke, Elizabeth Turrell, Anastasiia Vorobiova i Mariusz Waras wybrali lokalizacje, dla których stworzyli instalacje artystyczne odpowiadające na postawione im wyzwanie. Każdy z nich, na swój sposób, zmierzył się z obecnym kryzysem imigracyjnym, życiem i tworzeniem na obczyźnie, prawami człowieka czy emocjami i wspomnieniami osób doświadczonych wojną. Na tę cześć wystawy składają się instalacje przestrzenne, obiekty, ceramika, animacje i instalacje dźwiękowe.
Obie części ekspozycji skłaniają zarówno do dyskusji o lokalnej historii, jak i postawienia pytania, czego się nauczyliśmy od przeszłości i jak myśleć o jutrze.
19 lipca – 15 września 2024
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1, ul. Jaskółcza 1
Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11
kuratorki | Aleksandra Grzonkowska, Kinga Jarocka, Anna Szynwelska, Catia Viegas Wesołowska
identyfikacja wizualna | Ania Witkowska
redakcja językowa | Katarzyna Żelazek
korekta | Izabela Zin
tłumaczenie | Marta Wróblewska
produkcja | Piotr Grdeń
organizator | Fundacja Kultury Wizualnej Chmura
współpraca | Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Instytut Kultury Miejskiej i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dofinansowanie | ze środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft | EVZ Foundation ) w ramach programu „Historia lokalna”
***
RISING. LEARNING FROM THE PAST TODAY FOR TOMORROW
19th July – 15th September 2024
one exhibition two venues
one person one work of art
many wars one experience
THE OPENING | 19th JULY 2024
18:00 -18:45 The opening of the exhibition, LAZNIA 1 Centre for Contemporary Art, 1 Jaskółcza Street
18:45 – 19:30 A walk together from Laznia CCA to The City Culture Institute
19:30 The opening of the exhibition, City Culture Institute, 11 Targ Rakowy Street
LAZNIA 1 Centre for Contemporary Art, 1 Jaskółcza Street
Anna Fiszer Barbara Massalska Teresa Pągowska Alina Szapocznikow Józefa Wnukowa Hanna Żuławska
City Culture Institute, 11 Targ Rakowy Street
Marek Płuciennik Hanna Shumska Florian Tuercke Elizabeth Turrell Anastasiia Vorobiova Mariusz Waras
What is the power of art and culture in times of (post)conflict? How do we preserve the city and social relations during the conflict, after experiencing the war, and while recovering from post-war trauma? How do we create the space for the human and nonhuman beings now, and maintain it for the future?
In the course of the international project “Rising. Learning from the Past Today for Tomorrow” we focus on the research and presentation of the impact that the war has on art, creative perspectives, everyday reality, and artistic activities. We are also interested in observing the transformations of the visual sphere and the soundscape of the city that follow traumatic events, war, as well as the reconstruction of not only architecture, but social relations as well.
The exhibition resulting from this project is presented in two institutions. LAZNIA Centre for Contemporary Art hosts six works of six women artists: Anna Fiszer, Barbara Massalska, Teresa Pągowska, Alina Szapocznikow, Józefa Wnukowa, and Hanna Żuławska. They played crucial role in the development of art in the post-war Gdańsk, the reconstruction of the city, as well as the introduction of works of art into the city space. The exhibition architecture alludes to the scaffoldings which the artists had to climb, as well as to their physical effort. Each of the artists had a strong, exceptional personality. To some extent it was shaped by war traumas from which they recovered through art, colour and new forms which they introduced into the cityscape. The exhibition is not one of copies, but includes the original objects from museums and private collections. Among them are textile pieces, sculptures, and paintings which give testimony to the versatility and timelessness characterizing the production of these artists.
The second part of the exhibition is located in the Waterworks – the seat of the City Culture Institute. Its interior constitutes, in fact, an open public space, an extension of the city square and the historical Royal Route. It is human friendly, perfect for both leisure and co-working. Its spatial irregularities provide excellent opportunities for the presentation of art. The invited contemporary artists: Marek Płuciennik, Hanna Shumska, Florian Tuercke, Elizabeth Turrell, Anastasiia Vorobiova, and Mariusz Waras, created site-specific pieces in response to the challenge they had been given. Each of them, in their own unique way, faced the subject of the current migration crisis, the life and work abroad, human rights, or the emotions and memories of people who have experienced war. This part of the exhibition includes spatial installations, objects, ceramics, animations, and sound installations.
Both parts of the exhibition encourage not only discussion about local history, but also raise questions concerning the lessons we have learnt from the past, and our perspectives on the future.
19th July – 15th September 2024
LAZNIA 1 Centre for Contemporary Art, 1 Jaskółcza 1 Street
City Culture Institute, 11 Targ Rakowy 11 Street
curators | Aleksandra Grzonkowska, Kinga Jarocka, Anna Szynwelska, Catia Viegas Wesołowska
graphic design | Ania Witkowska
language editing | Katarzyna Żelazek
proof-reading | Izabela Zin
translations | Marta Wróblewska
production | Piotr Grdeń
organiser | The CHMURA Visual Culture Foundation
partners | LAZNIA Centre for Contemporary Art, City Culture Institute, Academy of Fine Arts in Gdańsk
financed by Foundation Remembrance, Responsibility and Future (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft | EVZ Foundation) as part of “Local History” funding program